2013

Reunión da C. de TFG do 20 de decembro de 2013

 • Solicitudes de data de defensa do traballo:
 • Villar García, Cristóbal, non coincidir o 8 ou o 9 de xaneiro 2014
 • Paz Vázquez, Cintia, defensa despois do 14 de xaneiro 2014
 • Mallo Luna, Verónica, defensa despois do 15 de xaneiro 2014

A comisión decide que no caso de que sexa posible se atenda a solicitude dos alumnos, quedando a cuestión pendente para o 8 de xaneiro, data de convocatoria e constitución dos tribunais de defensa dos TFG. 

 • Solicitudes de cambio de título do traballo (pdf)
 • Prórroga de traballo (pdf)
 • Traballos bilateráis (pdf)

Reunión da C. Académico-Docente do 31 de outubro de 2013 

 • Resolver solicitudes de simultaneidade de estudos de mestrado
 • Resolver solicitudes do réxime de matrícula a tempo parcial
 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Recoñecemento de créditos de libre configuración por materias cursadas noutras titulacións
 • Recoñecemento de créditos para alumnos procedentes de outras universidades
 • Resolver solicitudes de cambios de grupo
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá di Perugia e Universita SS María Assunta (Italia), Uniwersytet Opolski (Polonia), Universitatea de Vest din Timisoara (Romenia), Masaryk University v Brne (Chequia)

Reunión da C. de TFG do 31 de outubro de 2013

 • Modificación Título Traballos TFG ano académcio 2013/2014 (pdf)
 • Aprobación Prórroga deTraballos TFG ano académico 2013/2014 (pdf)
 • Aprobar TFG por acordos bilaterais para o curso 2013/2014 (pdf)

 Reunión da C. Académico-Docente do 4 de outubro de 2013 

 • Resolver reclamacións de cualificación presentadas polo alumnado.
 • Conceder o cambio de grupo a Lorena Louro Leis.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Recoñecemento de créditos nos graos da FEE por estudos noutras titulacións
 • Listaxes definitivas do terceiro prazo de matrícula nos mestrados da FEE
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidade de Varsovia (Polonia)

Reunión da C. de TFG do 8 de outubro de 2013

 • Aprobar TFG prorrogados para o curso 2013/2014 (ligazón)
 • Aprobar TFG por acordos bilaterais para o curso 2013/2014 (ligazón)
 • Aprobar a listaxe de TFG e a súa asignación para o curso 2013/2014 (Traballos: pdf) (Asignación: pdf)
 • Apróbase a proposta de modificación do regulamento de TFG da facultade a presentar para a súa aprobación na vindeira xunta de centro
 • Aprobar o calendario de depósito e defensa dos TFG para o curso 2013/2014 (ligazón)

Reunión da C. Académico-Docente do 4 de outubro de 2013 

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Recoñecemento de créditos nos graos da FEE para alumnos que veñen doutras universidades ou doutras titulacións da UDC
 • Cadro de recoñecemento do Grao en ADE ao Grao en Economía da UDC (pendente do recoñecemento ou non do TFG)
 • Cambios de grupo:
 •                   Quintiá Rodríguez, Olalla. Denégase, non é causa.
 •                   Dopazo Rivera / Torres Agra. Denégase por fora de prazo. 
 •                   Pérez Clutaró, Francisco. Acéptase.
 • Modificación do horario da optativa de Empresariais: Economía da empresa familiar
 • Datas das convocatorias superextraordinaria e adiantada de exames para o curso 2013/2014
 • Solicitude á Vicerreitoría de titulacións da modificación da memoria do mestrado en Contabilidade superior e Auditoría.
 • Solicitude á Vicerreitoría de titulacións da modificación dos prazos de preinscrición nos mestrados e da consideración da listaxe de agarda no segundo prazo.
 • Adianto en 15 minutos do horario do mestrado en Banca e finanzas para rematar ás 21:30 h.
 • Listaxe provisoria de alumnos/as admitidos/as nos mestrados da FEE no terceiro prazo (ligazón)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidades de Cork (Irlanda), Ulster (Irlanda do Norte), Varsovia (Polonia) e Bratislava (Eslovaquia).

Reunión da C. de TFG do 24 de setembro de 2013

 • Aprobar a listaxe de TFG prorrogados para o curso 2013/2014
 • Aprobar a listaxe de TFG por acordos bilaterais para o curso 2013/2014
 • Listaxe TFG prorrogados e biliaterais para o curso 2013/2014 (consultar .pdf) (actualizada 26-9-2013)
 • Aprobar a listaxe de TFG ofertados para o curso 2013/2014 (consultar .pdf)

Reunión da C. Académico-Docente do 19 de setembro de 2013

 • Cambios de horarios 1º A ADE/Dereito.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas.
 • Resolución solicitudes de matrícula a tempo parcial.
 • Recoñecemento de créditos para alumnos doutras titulacións.
 • Listaxe diplomados admitidos no grao en Empresariais (prazas libres).
 • Non ofertar este curso o Mestrado en Xestión e políticas públicas.
 • Abrir un terceiro prazo de matrícula no Mestrado en Banca e finanzas
 • Abrir un terceiro prazo de matrícula no Mestrado en Dirección e administración.
 • Abrir un terceiro prazo de matrícula no Mestrado en Contabilidade superior e auditoría.
 • Non ofertar prácticas extracurriculares nos graos da FEE.
 • II XORNADA DE INTRODUCIÓN Á XESTIÓN DA INNOVACIÓN
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE

Reunión da C. Académico-Docente do 12 de setembro de 2013

 • Listaxes definitivas de alumnos/as admitidos/as nos mestrados da FEE (ligazón)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE coas universidades: International Business School (Hungría), Université de Liége (Bélxica)

Reunión da C. Académico-Docente do 6 de setembro de 2013

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Listaxes provisorias de alumnos admitidos nos mestrados da FEE (ligazón)
 • Cambio de horarios no 2º curso de ADE e en 1º de Economía (horarios completos .pdf)
 • Solicitude ao ICAC do recoñecemento de materias para o Mestrado en contabilidade superior e auditoría.

 


Reunión da C. Académico-Docente do 17 de xullo de 2013

 • Aprobación de créditos por prácticas en empresas.
 • Listaxe definitiva de alumnos admitidos nos mestrados da FEE (ligazón).
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE coas universidades: U. Autónoma de Madrid (España) e Liege (Bélxica)
 • Modificación dos criterios de traslado de cualificacións dos alumnos Erasmus con destino Dublín
 • Aprobación de presentación á Xunta de facultade do sistema de asignación de alumnos a grupos, e do sistema de control de asistencia

Reunión da C. Académico-Docente do 10 de xullo de 2013

 • Aprobación de créditos por prácticas en empresas.
 • Listaxe provisoria de alumnos admitidos nos mestrados da FEE (ligazón).

Reunión da C. Académico-Docente do 14 de xuño de 2013

 • Recoñecemento de créditos por prácticas no mestrado de Banca e finanzas.
 • Modificar a 750 horas o máximo das prácticas en empresas.
 • Modificación dos horarios lectivos do curso 2013/2014 (consultar)
 • Apróbase a proposta de calendario de exames a presentar na vindeira Xunta de Facultade.
 • Apróbase o documento orientativo para a elaboración das guías GADU 2013/2014 (consultar)
 • Apróbase a listaxe definitiva de alumnos estranxeiros admitidos nos mestrados da FEE.

Reunión da C. Académico-Docente do 7 de xuño de 2013

 • Aceptación do recoñecemento da experiencia profesional por créditos de prácticas nos mestrados.
 • Acéptase socilitar ao ICAC o recoñecemento de materias dos graos impartidos na FEE a respecto do mestrado en Contabilidade superior e Auditoría.
 • Acéptase a modificación parcial das táboas de recoñecementos entre titulacións da FEE.
 • Resolución de cuestións disciplinarias.
 • Apróbanse os criterios de elaboración do calendario de exames
 • Apróbase a modificación dos tribunais do mestrado en Banca e Finanzas para o curso 2012/2013, de xeito que o dito tribunal será o mesmo que o aprobado para o curso 2013/2014
 • Apróbase a listaxe provisoria de alumnos extranxeiros admitidos nos mestrados da FEE para o curso 2013/2014
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades: University of Ulster, Magee campus (Irlanda do Norte).

Reunión da C. Académico-Docente do 21 de maio de 2013

 • Mestrado en Banca e finanzas: POD curso 2013/2014, horarios curso 2013/204 e tribunais de tese curso 2012/2013.
 • Mestrado en Xestión e políticas públicas: POD curso 2013/2014, horarios curso 2013/204 e tribunais de tese curso 2012/2013. 
 • Mestrado en Contabilidade superior e auditoría: POD curso 2013/2014. 
 • Mestrado en Dirección e administración de empresas: POD curso 2013/2014.
 • Traslado de cualificacións de alumnos Erasmus: requisitos para a obtención da distinción Matrícula de Honra.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades: U. Firenze (Italia), U. Varsovia (Polonia).
 • Apróbanse novas táboas de validación SICUE coas universidades: U. Sevilla.

Reunión da C. Académico-Docente do 29 de abril de 2013

 • Solicitude de cambio de grupo:  López Méndez, Javier. Denégase. Solicitude presentada fóra de prazo.
 • LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS DE FORA DO EEES ADMITIDOS NOS MESTRADOS DA FEE (pdf)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades: University of Cork (Irlanda), Unverisity of Ulster, Magee Campus (Reino Unido), International Business School (Hungria), Université de Liège (Bélxica), Universidade de Varsovia (Polonia), Tutun Yliopisto (Finlandia).

 


Reunión da C. Académico-Docente do 9 de abril de 2013

 • Conversión das cualificacións dos alumnos Erasmus: Acéptase manter o A = 9, e que no caso da Matrícula de honra o alumno teña que presentar un informe de excelencia asinado polo coordinador Erasmus da universidade de destino.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades: University of Cork (Irlanda), Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Palermo e Università degli Studi di Firenze (Italia), e Universidade de Varsovia (Polonia).

 


Reunión da C. Académico-Docente do 25 de febreiro de 2013

 • Cambios de grupo:
 • Acéptanse as seguintes solicitudes:
  Fernández Iglesias, Tania - Novo Grupo: 2º B
  Candal Garaboa, Silvia - Novo Grupo: 3º A
 • Denéganse as seguintes solicitudes:
  Noya Varela, Bárbara
  Medín Pico, Daniel
  Pita-Romero González, Francisco José
  Mirón Rodríguez, Estefanía
  Añón Suárez, Pablo
  Canosa Ferrio, Yaiza
  Rivada Lusquiños, Samuel
  Fariña Salvadores, Juan
  Álvarez Carreiro, Pablo
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades:  University Comenius Bratislave (Eslovaquia), Bahcesehir (Turqia), Università degli Studi di Perugi, Università degli Studi di Palermo e Unversità degli Studi di Teramo (Italia), Wroclaw University (Polonia), Corvinus University of Budapest (Hungria), Dublin Institute of Technology (Irlanda)

 


Reunión da C. Permanente do 18 de febreiro de 2013

 • Cambio de horario:

  4º Grao en ADE
  Mércores: Comportamento do consumidor. Productos e marcas. 15:30 a 17:00
  Mércores: Técnicas estatísticas: 17:00 a 18:30

 Reunión da C. Académico-Docente do 13 de febreiro de 2013

 • Cambios de Grupo Aceptados:

Apelidos, nome

Grao

Grupo

Luis Guillermo Coedo Pardo

Empresariais

GEMP3A

GEMP1A

Natalia Pérez Anca

Empresariais

GEMP1C

Almudena nchez Díaz

ADE

GADE3C

Laura Piñeiro Roel

ADE

GADE3D

Fernando Iglesias Barreiro

ADE

GADE2B

Tamara Fernández Varela

ADE

GADE2B

Mª Teresa nchez Vales

ADE

GADE1E

Álvaro Shehda-Bernárdez Golpe

ADE

GADE2B

Bastián de la Sierra Suárez

Empresariais

GEMP1B

 • Cambios de Grupo Denegados:
 • Bárbara Noya Varela
 • Tania Fernández Iglesias
 • Samuel Rivada Lusquiños
 • Alba Barro Fonte
 • Raquel Blanco Mosquera
 • Víctor Lama González
 • Beatriz González Camarista
 • Marta Bussieres Rodríguez
 • Alberto Marcos Iglesias
 • Iria Natalia Otero Fernández
 • Laura Palleiro Dos Santos

Reunión da C. Académico-Docente do 29 de xaneiro de 2013

 • Cambios de Grupo Aceptados:
 • Berimini Soares, Gustavo
 • Barbeito de la Rocha, Javier
 • Vales Regueiro, Celia
 • Roás Varela, Pablo
 • Vila Chaves, Daniel
 • Flores Balado, Julio
 • Rodríguez Fraga, Manuel
 • García Egido, Adrián
 • Gómez Rivadulla, Vanessa
 • Fuentes Vilas, Carla
 • March Romero, Adrián
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades:  Wroklaw University (Polonia) e University of Turku (Finlandia). E convenio bilateral con: San Diego State University (EE.UU.)

Reunión da C. Académico-Docente do 16 de xaneiro de 2013

 • Comisión Avaliadora das Teses do Mestrado en Banca e Finanzas:
  • Presidente: Carlos Piñeiro nchez (Suplente: Susana Iglesias Antelo)
  • Secretario: Antonio García Lorenzo (Ángel Fernández Castro)
  • Vogal: Domingo Calvo Dopico (Pablo Castellanos García)
  Comisión Avaliadora das Teses do Mestrado en Xestión e Políticas Públicas:
  • Presidente: Berta Rivera Castiñeira (Suplente: Susana Iglesias Antelo)
  • Vogal: Javier Orosa (Iván López Martínez)
  • Secretario: Angel Fernández Castro (Gustavo Rego Veiga)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus coas universidades: Università degli studi di Teramo (Italia) e International Business School – Budapest (Hungria) e Wroklaw University (Polonia).