2014

 Reunión da C. Académico-Docente do 9 de decembro de 2014

 • Recoñecemento de prácticas no mestrado en Contabilidade superior e Auditoría.
 • Recoñecemento de prácticas no mestrado en Banca e Finanzas.
 • Aprobación de cambios de horario para o segundo cuadrimestre en 1º de Economía e en 1º de Empresariais.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Università degli estudi di Milano (Italia).

 Reunión da C. Académico-Docente do 13 de novembro de 2014

 • Acéptase a solicitude de Angel Fernando Martínez Parapar, do Mestrado en Xestión e Políticas Públicas.
 • Apróbase o recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Apróbase o recoñecemento de créditos para alumnos/as de outras titulacións e/ou universidades para os graos da FEE
 • Rexéitanse as solicitudes de cambio de grupo de Castro Vilaboy, Fernando, e de González Varela, Enrique
 • Apróbanse as listaxes provisorias dos mestrados de Banca e Finanzas, e do MBA.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Università degli Studi di Teramo, Università di Palermo (Italia), Universidade de Cork (Ireland), Universidade de Varsovia e AGH University of Science and Technology (Polonia).
 • Apróbase o calendario de defensa dos traballos de fin de mestrado dos mestrados da FEE (ligazón)
 • Adiar a aprobación do procedemento de recoñecemento de créditos para a simultaneidade en Empresariais-Arquitectura técnica.

Reunión da C. de TFG do 5 de novembro de 2014

 • Denegar a solicitude de Rocío Fandiño Ramos.
 • Denegar a solicitude de Aitor Moreira Bergantiños.
 • Aceptar a solicitude de Adrián Álvarez Álvarez.
 • Aceptar a solicitude de Sandra Rivera Rodríguez.
 • Denegar a solicitude de Angel Lousas Longarela.
 • Modificar a listaxe de asignación de TFG para o curso 2014/2015

Reunión da C. de TFG do 7 de outubro de 2014

 • Asignación de TFG para os/as alumnos/as que non asistiron a sesión do día 1 de outubro (consultar .pdf)
 • Denegar a solicitude de Bárbara Noya Varela.
 • Aprobar o calendario de defensa de TFG para o curso 2014/2015 (ligazón)
 • Solicitar aos membros da comisión cuestións a presentar na reunión informativa do día 8 na vicerreitoría de titulacións.

Reunión da C. Académico-Docente do 3 de outubro de 2014

 • Aceptación de alumnos con matrícula a tempo parcial
 • Apróbase o recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Apróbase o recoñecemento de créditos para traslados de expediente
 • Desestimar a reclamación de Miriam Basadre Ulloa
 • Aprobar as listaxes provisorias de alumnos/as admitidos/as no terceiro prazo dos mestrados
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli studi de Módena e Reggio Emilia, di Foggia, di Milano, di Teramo e di Perugia(Italia), Wroclaw Univ. of Economics, University of Warsaw, Akademia Górnico-Hutnicza (Polonia), IBS International business School of Budapest (Hungria), University College of Cork (Irlanda), Universität Liechtesntein (Liechtestein).

Reunión da C. Permanente do 3 de outubro de 2014

 • Manter un grupo separado para a simultaneidade Empresariais-Arquitectura Técnica
 • Desestimar a solicitude de Concurso “Profesor do ano”
 • Distribución dos taboleiros do centro
 • Adiar a selección de formación de inglés para o profesorado da FEE
 • Funcionamento da UADI
 • Aprobar expedientes de gasto

Reunión da C. Académico-Docente do 22 de setembro de 2014

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas.
 • Recoñecemento de créditos para alumnos procedentes doutras titulacións e/ou doutras universidades.
 • Desestimar a reclamación presentada polo alumno Santiago Paredes Rivas.
 • Adiar por falta de documentación a resolución da reclamación presentada pola alumna Miriam Basadre Ulloa.
 • Aceptar solicitudes de prórroga de traballos de fin de mestrado
 • Resolver solicitudes de cambio de grupo denegadas inicialmente por falta de documentación
 • Denegar o resto das solicitudes de cambio de grupo
 • Aprobar o intercambio de datas de exame das materias Teoría Microeconómica e Integración Económica y Economía Europea da convocatoria de xullo
 • Concédese ao alumno Bruno Díaz Doce a mención Matrícula de Honra na defensa do traballo de fin de mestrado
 • Apróbase solicitar a apertura dun terceiro prazo de matrícula nos mestrados da FEE
 • Apróbase un cambio de horario na materia Introdución ao Dereito da simultaneidade Empresariais-Turismo.
 • Denégase un cambio de horario na materia Contabilidade de Xestión e Introdución á Econometría de 3º de ADE.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli studi de Módena e Reggio Emilia (Italia)

Reunión da C. Académico-Docente do 5 de setembro de 2014

 • Recoñecemento de prácticas no mestrado en Banca e Finanzas.
 • Recoñecemento de créditos para alumnos procedentes doutras titulacións e/ou doutras universidades.
 • Aceptación da prórroga de teses de mestrado e modificación da composición do tribunal de Banca e Finanzas.
  • Titulares
  • Domingo Calvo Dopico
  • Rosa Maríz Pérez
  • Félix Blázquez Lozano
  • Suplente
  • Fernando Ruíz Lamas
 • Resolución de solicitudes de asignación de grupo para o curso 2014/2015
 • Aprobación das listaxes provisorias dos mestrados da FEE
 • Modificacións de horarios para o curso 2014/2015
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli studi di Teramo (Italia)
 • Resolución dunha solicitude de cambio de data de exame

Reunión da C. Académico-Docente do 29 de xullo de 2014

 • Recoñecemento de créditos por prácticas nos mestrados da FEE
 • Aprobadas as propostas a presentar aos departamentos para as táboas de recoñecemento de créditos entre os graos da FEE
 • Aprobadas as modificacións do calendario de exames para o curso 2014/2015 de acordo coa delegación da Xunta de facultade do 23 de xullo (ligazón)
 • Apróbase que a solicitude de defensa de TFM no curso 2013/2014 chegue até o día 10 de setembro.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Università degli studio de Foggia (Italia), Universidad Autónoma de Madrid (España).

Reunión da C. Académico-Docente do 21 de xullo de 2014

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Aprobación das listaxes definitivas de admitidos nos mestrados da FEE
 • Apróbanse as táboas de recoñecemento de créditos entre os graos, e da Diplomatura en Empresariais (plan 1974) para a súa presentación aos departamentos da facultade
 • Fixación da semana do 15 ao 19 de setembro de 2014 para o calendario de exames da convocatoria superextraordinaria (Planos non adaptados ao EEES)
 • Aprobar un cambio de horario do grupo B de 3º do grao en Empresariais (consultar novos horarios)

Reunión da C. Académico-Docente do 11 de xullo de 2014

 • Apróbase a modificación do título dun traballo de fin de mestrado.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas e de libre elección.
 • Apróbase a Táboa de validación de orixe Diplomatura en Empresariais (Plan 1974) a destino Grao en ADE.
 • Modifícase o tribunal para defensa de traballos de fin de mestrado en Banca e Finanzas.
 • Apróbanse as listaxes provisorias de alumnos/as admitidos/as nos mestrados da FEE para o curso 2014/2015
 •  Apróbanse os horarios dos mestrados en Banca e Finanzas (ver), e en Administración e Dirección de empresas para o curso 2014/2015 (ver).
 • Continúase co proceso da solicitude do profesor Julián Fernández-Montells Fernández, do Departamento de Dereito Privado.
 • Solicítase á Reitoría a ampliación en 7 días dos prazos das guías GADU.
 • Solicitarase de novo a modificación dos prazos de solicitude de admisión nos mestrados para adaptalos ao calendario lectivo.

Reunión da C. Académico-Docente do 25 de xuño de 2014

 • Aprobar o cambio de título de dúas teses de mestrado.
 • Recoñecer créditos por prácticas en empresas nas licenciaturas da FEE
 • Recoñecer prácticas nos mestrados da FEE
 • A comisión acorda preparar unha táboa de recoñecemento de créditos entre o Grao en Socioloxía e o grao en Economía
 • A comisión acorda preparar unha táboa de recoñecemento de créditos do plano de estudos do 1974 da Diplomatura en Empresariais para o grao en Empresariais.
 • Aprobar dúas modificacións do horario do grao en Empresariais para o curso 2014/2015.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidade de Bratislava (Eslovaquia).
 • Aprobar a composición dos tribunais de traballos de fin de mestrado MBA (consultar .pdf)
 • Solicitar ao Departamento de Dereito privado un informe para poder dar resposta ao escrito presentado polo profesor Julián Fernández-Montells y Fernández, do Departamento de Dereito privado.

Reunión da C. de Calidade do 25 de xuño de 2014

 • Informar favorablemente sobre o cumprimento das propostas de mellora do Programa Docentia
 • Aprobación do documento de Misión, Visión e Valores, do plano estratéxico da FEE
 • Informe oferta/demanda de estudantes curso 2013/2014
 • Accións de orientación aos estudantes curso 2014/2015

Reunión da C. Académico-Docente do 2 de xuño de 2014

 • Recoñecemento de créditos por prácticas nos mestrados
 • Recoñecemento de créditos por prácticas en outras titulacións da FEE
 • Recoñecemento de créditos no grao en Economía, con créditos do grao en Empresariais
 • Resolución do recurso de reposición da alumna Xandra Ripoll
 • Apróbase a composición do Tribunal de defensa de traballos de fin do mestrado en Banca e Finanzas:
 • TITULARES:
  Domingo Calvo Dopico
  Félix Blázquez Lozano
  Begoña Álvarez García
 • SUPLENTES:
  Lucía Boedo Vilabella
  Carlos Piñeiro Sánchez
  Fernando Ruiz Lamas
 •  Apróbase a composición do Tribunal suplente de defensa de traballos de fin do mestrado en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas:

  Dolores Lagoa Varela
  Susana Iglesias Antelo
  Emilia García Arthus

 


Reunión da C. TFG do 28 de abril de 2014

 • Traballos bilateráis aceptados: 

Apelidos, nome

Titor/a

Título

Montero Galeiras, Ana

Mª de los Ángeles Saavedra Places

Base de datos y toma de decisiones a nivel gerencial para una cadena de perfumerías


Reunión da C. TFG do 8 de abril de 2014

 

 • Solicitude de cambio de título: 

Apelidos, nome

Titor/a

Título orixinal

Novo título

Merayo Estévez, Marta

Taboadela Álvarez, Obdulia

La RSC: hacia un nuevo modelo de gobierno en las emrpesas e instituciones

La dimensión medioambiental de la RSC en el sector textil. La estrategia de sostenibilidad del grupo Inditex

 

 • Traballos bilateráis aceptados: 

Apelidos, nome

Titor/a

Título

Macía Martínez, Sara

Taboadela Álvarez, Obdulia

Responsabilidad social corporativa en la industria textil: caso de Primark

Taín Novo, Nuria

Martínez Fernández / Juanatey Boga

Marketing online


Reunión da C. Académico-Docente do 8 de abril de 2014

 • Recoñecemento de créditos de prácticas no mestrado de Administración e Dirección de Empresas.
 • Recoñecemento de créditos de estudos feitos na Universidade Rei Juan Carlos
 • Denegar a solicitude de cambio de grupo presentada por Miguel Vázquez-Pena Romero.
 • Modificación do horario dunha materia de grao en ADE, grupo bilingüe
 • Apróbase a modificación das táboas de validación Erasmus/SICUE da Agh Akademia Górniczo-hutnicza (Polonia).
 • Apróbase o calendario de defensa de Traballos de Fin de mestrado.

Reunión da C. Académico-Docente do 11 de marzo de 2014 

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas.
 • Resolución da reclamación dos alumnos Nerea Estévez Novoa, Licenciatura en ADE, e José Ramón Pumar Lorenzo da Licenciatura en Economía.
 • Resolución da reclamación dos alumnos do Grao en CC. Empresariais Marín Alvarellos, Laura, Gómez Maciel, Ana Belén; López Tacón, Iria, contra o procedemento de selección de alumnos para as prácticas en empresas.
 • Resolución da reclamación dun grupo de alumnos de 1º B de CC. Empresariais con referencia á materia de 1º Introdución ao dereito.
 • Resolución de solicitudes de cambio de grupo.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE:  Akademia Leona Kozminskiego, Adademia Górniczo-Hutnicza e Uniwersytet Opolski (Polonia), Universitá di Perugia (Italia), Université de Liège (Bélxica).
 • Apróbase a listaxe provisional de prazas de mobilidade, curso 2014/2015.
 • Apróbanse cambios de data de exames da dobre licenciatura ADE-Dereito e da licenciatura en ADE. (consultar .pdf)

 


Reunión da C. Académico-Docente do 24 de febreiro de 2014 

 • Recoñecemento de prácticas nos mestrados da FEE
 • Resolución da reclamación do alumno Miguel Carballido Mariño
 • Resolución de solicitudes de cambio de grupo (consultar .pdf)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: ISCAP. Instituto Politecnico de Porto (Portugal), Seoul. Univ. Soon Gsil e Seoul. Univ. Kyonggi (Corea do Sul), Univ. De Gdansk, Univ. De Opole, Univ. De Poznan, Uniwersytet Opolski e University of Warsaw (Polonia),  Univ. Plzen (Rep. Checa), Univ. Degli studi dell-Insubria (Varese) e Univ. Degli studi de Cosenza (Italia), Comenius University in Bratislava (Eslovaquia), Université de Liège (Bélgica), Univ. Vest din Timisoara (Romenia).

 


Reunión da C. TFG do 20 de febreiro de 2014 

 • Aprobación de Propostas de Traballos Fin de Grao Bilaterais (consultar .pdf)

Reunión da C. Académico-Docente do 6 de febreiro de 2014 

 • Aprobación de solicitudes de cambios nos horarios (consultar .pdf)
 • Aporbación de solicitudes de cambio de grupo (consultar .pdf
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Vaduz – Universität Liechtenstein, Vilnius – Vilniaus Kooperacijos Kolegija (Lituania),  Univ. Degli Studi di Perugia (Polo di Perugia), Modena. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e  Chieti – Università degli Studi “G. D'Annunzio” (Italia), International Business School – Budapest (Hungria), University of Ulster (Irlanda do Norte), Univertité de Liege (Bélxica),  Uniwersytet Opolski e University of Warsaw (Polonia).

 


Reunión da C. TFG do 6 de febreiro de 2014 

 • Aprobación de solicitudes de modificación de traballo de fin de grao (TFG) (consultar .pdf)
 • Aporbación de propostas de TFG bilateral (consultar .pdf)

 


Reunión da C. Permanente do 31 de xaneiro de 2014

 • Celebrar a festividade do patrón da FEE o día 11 de abril do 2014.
 • Apróbase o borrador de estatutos da asociación de antigos alumnos de FEE e por en marcha o proceso para a súa implantación.
 • Apróbase a substitución da barreira do aparcamento.

 


Reunión da C. Académico- Docente do 14 de xaneiro de 2014

 • Aprobación dos Tribunais de  (TFM) do Máster en Banca e Finanzas (consultar .pdf).
 • Relación de TFM do Máster de Banca e Finanzas para a súa defensa:

  TRABAJOS DE FIN DE MASTER PRESENTADOS

  ALUMNO/A

  TITULO DO TRABALLO DE FIN DE MÁSTER

  Fernando Gómez Ferreiro

  La Responsabilidad Social Corporativa en un entorno de crisis. Análisis de seis entidades del sector financiero español

  Juan José Lema Romero

  La Responsabilidad Social Corporativa en el sistema bancario gallego. El caso de la Fundación Barrié de la Maza (2004-2012)

  Álvaro Rodríguez Muñiz

  La supervisión y la reestructuración financiera. La experiencia española

  Roberto Sánchez García

  Análisis descriptivo y aplicación de la Teoría de Carteras a los valores del EUROSTOXX50 en el período 2008-2013

 • Resolución de solicitudes de cambio de grupo (consultar .pdf)
 • Modificación do horario da materia Matemáticas II de 2º A de Ade+Der:

  Horario a modificar

  Matemáticas II

  Martes

  13:00 – 14:30

  Horario modificado

  Matemáticas II

  Xoves

  11:30 – 13:00

 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli Studio di Milano (Italia)