Atención á Diversidade

A Unidade Universitaria de Atención á Diversidade (ADI) ten como obxectivo facilitar a plena integración dos/ as estudantes que, por razóns físicas, sensoriais, mentais ou socioculturais, experimentan dificultades ou barreiras externas para un acceso adecuado, igualitario e beneficioso á vida universitaria.

A titora ADI da FEE é Clide Rodríguez Vázquez (c.rodriguezv@udc.es)