Comisión Académico-Docente

Composición da Comisión Académica-Docente

Competencias delegadas na Comisión Académico-Docente: 

 • Planificación e desenvolvemento da actividade docente, cumprimento do profesorado, organización de espazos físicos, calendarios, exames e outras cuestións relacionadas coas devanditas actividades.
 • Estudar e recomendar as validacións de materias solicitadas polos/as estudantes.
 • Estudar e recomendar o recoñecemento e transferencia de créditos do Espacio Europeo de Educación Superior solicitados polos/as estudantes.
 • Estudar e informar o recoñecemento de créditos de libre configuración solicitados.
 • Estudar e recomendar o cadro de adaptacións.
 • Recomendar o cadro de equivalencias ERASMUS e SICUE.
 • Organizar, coordinar e supervisar as prácticas en empresas e institucións externas co obxecto de garantir a calidade na formación dos/as estudantes.
 • Contribuír á ampliación e fomento dos convenios de cooperación que impliquen a mobilidade académica dos/as estudantes do centro.
 • Fomentar as actividades formativas, docentes e investigadoras do persoal docente da facultade noutras institucións educativas e investigadoras internacionais.
 • Aumentar a proxección externa das nosas titulacións.
 • Propoñer cada ano académico os membros dos tribunais das teses de grao e mestrado.
 • Propoñer os/as coordinadores/as das titulacións.
 • Organizar e desenvolver, nos mestrados universitarios, o ensino que non estea encargado a área ou áreas de coñecemento dun departamento.
 • Velar pola coherencia da planificación e organización dos plans de estudio.
 • Establecer criterios e procedementos para resolver incidencias docentes.
 • Establecer os mecanismos para que os programas/guías das materias, sexan públicos e accesibles para os/as estudantes.
 • Establecer no seu seo a composición do órgano de admisión para os/as alumnos dos mestrados propostos pola Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.