Comisión Académico-Docente

Composición da Comisión Académica-Docente:

 • O/a decano/a, ou persoa en quen delegue.
  Gómez Suárez, Manuel Alberto 
 • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a da comisión.
  Lema Fernández, Carmen Socorro
 • O/a vicedecano/a con responsabilidades en organización académica.
  Ruíz Lamas, Fernando
 • O/a vicedecano/a con responsabilidades en intercambios e mobilidade.
  Mezo Balaca, Inés
 • O/a vicedecano/a con responsabilidades en prácticas externas.
  Barreiro Viñán, José Manuel
 • O/a administrador/a do centro
  Nodar Vázquez, José 
 • Os/as coordinadores/as das titulacións do centro adaptadas ao Espacio Europeo de Educación Superior.
  Calo Blanco, Aitor (mestrado Interuniversitario en Economía)
  Calvo Babío, Nuria Begoña (grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas)
  Fernández Rodríguez, Mª Teresa (mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas)
  Gago Cortés, Mª del Carmen (mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas)
  Lagoa Varela, Dolores (mestrado Universitario en Banca e Finanzas)
  Sánchez Sellero, Mª del Carmen  (grao en Administración e Dirección de Empresas)
  Suárez Massa, Mª Isabel Ana (grao en Ciencias Empresariais)
  Varela Candamio, Laura (grao en Economía)
 • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre o conxunto de membros do PDI na Xunta de Facultade.
  Blanco Louro, Amalia (departamento de Economía)
  García Rodríguez, Rafael Mª (departamento de Empresa)
  Montes Solla, Paulino (departamento de Economía)
  Vacante (departamento de Empresa)
  Vacante (outros departamentos)
 • Cinco representantes dos estudantes, membros da Xunta de Facultade.
  Cuervo Rodríguez, Carlos
  Mejuto Pérez, Jacobo
  Otero Jiménez, Laura
  Solleiro Sánchez, Pablo
  Vacante 
 • Un/ ha representante do PAS na Xunta de Facultade.
  Vacante 
 Competencias delegadas na Comisión Académica-Docente:
 • Planificación e desenvolvemento da actividade docente, cumprimento do profesorado, organización de espazos físicos, calendarios, exames e outras cuestións relacionadas coas devanditas actividades.
 • Estudar e recomendar as validacións de materias solicitadas polos/as estudantes.
 • Estudar e recomendar o recoñecemento e transferencia de créditos do Espacio Europeo de Educación Superior solicitados polos/as estudantes.
 • Estudar e informar o recoñecemento de créditos de libre configuración solicitados.
 • Estudar e recomendar o cadro de adaptacións.
 • Recomendar o cadro de equivalencias ERASMUS e SICUE.
 • Organizar, coordinar e supervisar as prácticas en empresas e institucións externas co obxecto de garantir a calidade na formación dos/as estudantes.
 • Contribuír á ampliación e fomento dos convenios de cooperación que impliquen a mobilidade académica dos/as estudantes do centro.
 • Fomentar as actividades formativas, docentes e investigadoras do persoal docente da facultade noutras institucións educativas e investigadoras internacionais.
 • Aumentar a proxección externa das nosas titulacións.
 • Propoñer cada ano académico os membros dos tribunais das teses de grao e mestrado.
 • Propoñer os/as coordinadores/as das titulacións.
 • Organizar e desenvolver, nos mestrados universitarios, o ensino que non estea encargado a área ou áreas de coñecemento dun departamento.
 • Velar pola coherencia da planificación e organización dos plans de estudio.
 • Establecer criterios e procedementos para resolver incidencias docentes.
 • Establecer os mecanismos para que os programas/guías das materias, sexan públicos e accesibles para os/as estudantes.
 • Establecer no seu seo a composición do órgano de admisión para os/as alumnos dos mestrados propostos pola Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.