Comisión de Biblioteca

Composición da Comisión de Biblioteca:

 • O/a decano/a ou persoa en quen delegue.
  Gómez Suárez, Manuel Alberto
 • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario da comisión.
  Lema Fernández, Carmen Socorro
 • O/a director/a da biblioteca do centro.
  Parga Massa, Mª José
 • Seis representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e dous ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre o conxunto de membros do PDI na Xunta de Facultade.
  Alló Pazos, Mª (departamento de Economía)
  De Llano Paz, Fernando (departamento de Empresa)
  Enríquez Díaz, Joaquín (departamento de Empresa)
  Mourelle Espasandín, Estefanía (departamento de Economía)
  Vacante (outros departamentos)
  Vacante (outros departamentos)
 • Tres representantes do estudantado na Xunta de Facultade.
  Cuevo Rodríguez, Carlos
  Otero Jiménez, Laura
  Roget García, Verónica
 • Un membro do PAS da biblioteca do centro.
  Núñez Romero, Belén

Competencias Delegadas na Comisión de Biblioteca:

 • Participar na proposta de mellora dos servizos, espazos e equipamento da biblioteca.
 • Elevar propostas de mellora á Comisión de Biblioteca da UDC.
 • Propor criterios de distribución do orzamento da biblioteca de centro ou intercentros.
 • Velar polo cumprimento das directrices xerais na área da súa competencia, dentro do marco do Regulamento de Organización e Funcionamento do Servizo de Biblioteca da UDC, aprobado no Consello de Goberno do 22 de maio de 2008.
 • Analizar as propostas, suxestións e reclamacións dos usuarios da Biblioteca que non poidan ser resoltas polo/a director/a da biblioteca de centro ou intercentros.
 • Resolver calquera cuestión relacionada co servizo que lle someta a consideración o/a seu/súa presidente/a ou un terzo, polo menos, dos membros da comisión.
 • Elaborar, no seu caso, unha normativa de uso interno da biblioteca.
 • Calquera outra función, dentro do ámbito da súa competencia, que lle sexa encomendada.