Comisión de Calidade

Composición da Comisión de Garantía de Calidade

Competencias delegadas na Comisión de Garantía de Calidade:

  • Verificar a planificación do SGIC (Sistema de Garantía Interno de Calidade) do centro, de modo que se asegure o cumprimento dos requisitos xerais do MSGIC (Manual de Garantía Interno de Calidade), da política e os obxectivos da calidade e dos requisitos contemplados nas guías de verificación e certificación correspondentes.
  • Recibir información do/a decano/a sobre a política e os obxectivos xerais da calidade do centro e difundir esta información polo resto do centro.
  • Recibir e, no seu caso, coordinar a formulación dos obxectivos anuais do centro e realizar o seguimento da súa execución.
  • Realizar o seguimento da eficacia dos procesos a través dos indicadores asociados a estes.
  • Recibir información da dirección sobre os proxectos de modificación do organigrama e posicionarse ante estes.
  • Controlar a execución das accións correctivas e/ou preventivas, das actuacións derivadas da revisión do sistema, das accións de resposta ás suxestións, queixas e reclamacións e, en xeral, de calquera proxecto ou proceso que non teña asignado especificamente un responsable para o seu seguimento.
  • Estudar e, no seu caso, aprobar a implantación das propostas de mellora do SGIC suxeridas polos restantes membros do centro.
  • Decidir a periodicidade e a duración, dentro do seu ámbito de competencia, das campañas de recollida de enquisas de medida da satisfacción dos grupos de interese.
  • Recibir información do/a Profesor/a Responsable de Calidade e Converxencia dos resultados das enquisas de satisfacción e propor criterios para a consideración das propostas de mellora que se poidan derivar deses resultados.
  • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.