Comisión de Normalización Lingüística

Composición da Comisión de Normalización Lingüística

Competencias Delegadas na Comisión de Normalización Lingüística:

  • Coñecer e informar sobre os usos da lingua galega na facultade.
  • Propor accións encamiñadas a aumentar o uso do galego tanto na facultade como na Universidade da Coruña.
  • Vehicular as propostas sobre normalización lingüística que xurda no ámbito da facultade.
  • Difundir as actividades que promova o Servizo de Normalización Lingüística da UDC.
  • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.

Ligazón Servizo de Normalización Lingüística de la UDC (SNL)