Comisión de Traballos de Fin de Grao

Composición da Comisión de Traballos de Fin de Grao: 

 • O/a decano/a, ou persoa en quen delegue.
  Gómez Suárez, Manuel Alberto

 • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a da comisión.
  Lema Fernández, Carmen Socorro
 • O/a vicedecano/a con competencias en organización académica.
  Ruíz Lamas, Fernando 
 • Os/as directores/as dos departamentos con sede na FEE ou persoa en quen deleguen.
  Blázquez Lozano, Félix (departamento de Empresa)
  Iglesias Vázquez, Emma (departamento de Economía)
  Os/as coordinador/a dos graos da FEE
  Sánchez Sellero, Mª del Carmen (grao en ADE)
  Suárez Massa, Mª Isabel Ana (grao en Ciencias Empresariais)
  Varela Candamio, Laura (grao en Economía)
 • O/a coordinador/a do Plan de Acción Titorial da FEE
  Rodríguez Gulías, Mª Jesús
 • O/a administrador/a do centro.
  Nodar Vázquez, José
 • Un representante do estudantado na Xunta de Facultade
  Fernández Lago, Pedro