Comisión Permanente

Composición da Comisión Permanente:

 • O/a decano/a, que a convocará e presidirá.
  Gómez Suárez, Manuel Alberto 
 • O/a secretario/a da facultade, que o/a será tamén da Permanente.
  Lema Fernández, Carmen Socorro
 • Os/as vicedecanos/as.
  Barreiro  Viñan, José Manuel
  López Rodríguez, José
  Mezo Balaca, Inés
  Orosa González, José Javier
  Ruíz Lamas, Fernando
  Sieiro Constenla, María Milagros 
 • Os/as directores/as dos departamentos con sede no centro ou persoa en quen deleguen.
  Blázquez Lozano, Félix (departamento Empresa)
  Iglesias Vázquez , Emma (departamento Economía)
 • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre o conxunto de membros do PDI na Xunta de Facultade.
  Blanco Louro, Amalia (departamento de Economía)
  García Arthus, Emilia (departamento de Empresa)
  Rivera Castiñeira, Mª Berta (departamento de Economía)
  Rodríguez Vázquez, Clide (departamento de Empresa)
  Vacante (outros departamentos)
 • Cinco alumnos/as, elixidos/as entre os/as representantes do alumnado.
  Cuervo Rodríguez, Carlos
  Mejuto Pérez, Jacobo
  Roget García, Verónica
  Solleiro Sánchez, Pablo
  Vacante 
 • Un membro do PAS, elixido/a entre os/as representantes do PAS.
  Vacante 

Atribucións da Comisión Permanente:

 • Colaborar co/a decano/a na dirección e goberno da Facultade.
 • Estudar e decidir sobre os asuntos de trámite e os que expresamente lle sexan asignados, ben polo Pleno da Xunta, ou ben polo/a decano/a.
 • Estudar e decidir, ou no seu caso elevar ao Pleno, os temas que lle sexan presentados polas comisións de traballo.
 • Establecer as necesidades de investimento do centro (obras, instalacións, equipamento, etc.). Estudar e decidir a execución anual do orzamento asignado á facultade.
 • Elaborar e aprobar, nos tres primeiros meses do ano, a memoria económica anual e, nos últimos tres meses do ano, a memoria de actividades do curso académico, para a súa presentación á Xunta de Facultade.
 • Establecer os criterios que regulen o uso dos bens comúns e espazos físicos.
 • Informar e controlar os servizos existentes no centro, agás o Servizo de Biblioteca.
 • Informar sobre temas relativos á seguridade e saúde das persoas.
 • Desenvolver e coordinar as actividades culturais e de extensión universitaria do centro.
 • Executar as funcións expresamente delegadas polo Pleno da Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.