Comisión Permanente

Composición da Comisión Permanente

Atribucións da Comisión Permanente:

 • Colaborar co/a decano/a na dirección e goberno da Facultade.
 • Estudar e decidir sobre os asuntos de trámite e os que expresamente lle sexan asignados, ben polo Pleno da Xunta, ou ben polo/a decano/a.
 • Estudar e decidir, ou no seu caso elevar ao Pleno, os temas que lle sexan presentados polas comisións de traballo.
 • Establecer as necesidades de investimento do centro (obras, instalacións, equipamento, etc.). Estudar e decidir a execución anual do orzamento asignado á facultade.
 • Elaborar e aprobar, nos tres primeiros meses do ano, a memoria económica anual e, nos últimos tres meses do ano, a memoria de actividades do curso académico, para a súa presentación á Xunta de Facultade.
 • Establecer os criterios que regulen o uso dos bens comúns e espazos físicos.
 • Informar e controlar os servizos existentes no centro, agás o Servizo de Biblioteca.
 • Informar sobre temas relativos á seguridade e saúde das persoas.
 • Desenvolver e coordinar as actividades culturais e de extensión universitaria do centro.
 • Executar as funcións expresamente delegadas polo Pleno da Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.