Validacións e Adaptacións de Estudos

ADAPTACIÓNS DE PLANS DE ESTUDO

I.- MATRÍCULA

1.- Unha vez extinguido cada curso, efectuaranse seis convocatorias de exame nos tres cursos seguintes. Esgotadas polos estudantes estas convocatorias sen superar as probas, os que desexen cursar os mesmos estudos deberán seguilos polos novos plans.

2.- Só poderán matricularse nun curso extinguido aqueles alumnos que estivesen matriculados nesta Universidade nese curso ou ano académico anterior ou anteriores. (Inclúese o caso dalgunha materia dese curso na que estea matriculado).

3.- A matrícula destes alumnos non dá dereito a docencia, só a dúas convocatorias de exame no curso correspondente.

4.- Aínda cando non tivesen esgotadas as convocatorias que lles correspondan de forma xeral en cada materia, unha vez esgotados os tres cursos académicos seguintes aos que se refire o apartado 1, sen superar as probas, os que queiran seguir os mesmos estudos deberán facelo polos novos plans.

5.- No momento de realizar a matrícula o alumno deberá presentar a solicitude de adaptación do plan de estudos antigo ao novo, no impreso de adaptacións/*convalidaciones. A adaptación debe facerse completa e coa data da Resolución do/a Decano/a.

6.- As materias aprobadas ás que non corresponda ningunha adaptación no cadro de adaptacións previsto no anexo 3 do plan de estudos, poderán ser *convalidadas por créditos de libre configuración, o que o alumno poderá solicitar no impreso de *convalidaciones, que co correspondente xustificante será remitido ao Reitorado para a súa resolución pola Comisión de Plans de Estudo.

II.- CUALIFICACIÓNS E CÓMPUTO DE CONVOCATORIAS

1.- Para a adaptación dun Plan de Estudos antigo ao novo, seguindo o cadro de adaptacións previsto no anexo 3 do Plan de Estudos correspondente, preservaranse as cualificacións obtidas no plan de estudos de procedencia, de acordo cos seguintes criterios:

a) Cando se adapte un primeiro ciclo completo manteranse as materias e/ou disciplinas cursadas coas súas cualificacións correspondentes, sen facer adaptación disciplina a disciplina.

b) Cando se adapte por materias e/ou disciplinas troncales, obrigatorias e optativas pódense presentar os seguintes casos:

 • Se unha disciplina adáptase nunha disciplina, asignaráselle a cualificación da disciplina da que proceda.
 • Se unha disciplina adáptase en dúas disciplinas, asignaráselle ás dúas disciplinas a mesma cualificación que tiña aquela de a que proceden.
 • Se dous ou máis disciplinas adáptanse nunha disciplina, asignaráselle á disciplina a nota máis alta das disciplinas das que procede.

2.- Na adaptación dun plan de estudos antigo a un plan de estudos novo, segundo o cadro de adaptación previsto no anexo 3 do Plan de Estudos correspondente, NON SE TERÁN EN CONTA AS CONVOCATORIAS ESGOTADAS polos alumnos nas materias do plan de estudos de procedencia, de modo que ao facer a adaptación ao plan de estudos novo todas as materias deste plan que non teñan aprobadas aparecerán con cero convocatorias.

3.- Nos certificados de estudos deberá figurar a seguinte aclaración:
"As cualificacións dás materias adaptadas responden ó acordo dá Xunta de Goberno de 29 de xuño de 1994"

 

Cadros de Adaptacións para o estudantado da UDC:

 • Adaptación da Diplomatura en Empresariais ao Grao en Empresariais (pdf)
 • Adaptación da Licenciatura en ADE ao Grao en ADE (pdf)
 • Adaptación  da Licenciatura en Economía ao Grao en Economía (pdf)

Cadros de Adaptacións cruzados para o estudantado da UDC: 

 1. Diplomatura CC. Empresariais (plan 74)-> Grao en ADE (pdf)
 2. Diplomatura CC. Empresariais -> Grao en ADE (pdf)
 3. Diplomatura CC. Empresariais -> Grao en Economía (pdf)
 4. Licenciatura en ADE -> Grao en Economía (pdf)
 5. Licenciatura en ADE -> Grao en CC. Empresariais (pdf)
 6. Licenciatura en Economía -> Grao en ADE (pdf)
 7. Licenciatura en Economía -> Grao en CC. Empresariais (pdf)

 

Cadros de Recoñecemento de créditos entre titulacións de Grao da UDC: 

 1. Grao en ADE-> Grao en Economía (pdf)
 2. Grao en ADE -> Grao en CC. Empresariais (pdf)
 3. Grao en Economía -> Grao en ADE (pdf)
 4. Grao en Economía -> Grao en CC. Empresariais (pdf)
 5. Grao en CC. Empresariais -> Grao ADE (pdf)
 6. Grao en CC. Empresariais -> Grao en Economía (pdf)
 7. Grao en Socioloxía -> Grao en ADE (pdf

VALIDACIÓNS E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

Materias:

Relaciona as materias aprobadas en outra titulación (NON poden formar parte de materia troncal/obrigatoria da Titulación que curses)

Achega: 

 • Certificación Académica (extracto do expediente académico, si é unha titulación da UDC), na que consten as materias aprobadas cuxos créditos queres convalidar
 • Programa das materias aprobadas

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: (información completa na web da Xunta de Galicia)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cadros de validacións entre titulacións non adaptadas ao EEES da UDC:

 • Diplomatura en Ciencias Empresariais e  Licenciaturas en Economía ou ADE (pdf)
 • Licenciatura en Economía e Licenciatura en ADE (só 2º ciclo) (pdf)
 • Dobre Licenciatura en ADE+Dereito e Licenciatura ADE (pdf)
 • Validacións para os titulados na dobre licenciatura en ADE+Dereito que rematan a titulación (pdf)