Estrutura de Calidade

Nivel de centro

  • Xunta de centro (XC). Aprobar a documentación do SGC e as súas actualizacións/modificacións, os informes relativos ao SGC e ao ciclo de vida dos títulos que marca a normativa vixente, o plan de mellora do centro e a política e os obxectivos estratéxicos de calidade e os obxectivos operativos anuais.
  • Equipo Directivo (ED). Implantar, revisar e actualizar o SGC. Elaborar, revisar e actualizar a política, os obxectivos estratéxicos de calidade e os obxectivos operativos anuais.
  • Comisión de Garantía de Calidade (CGC). Revisar e analizar a documentación do SGC e a información relativa ás evidencias e indicadores dos procesos e establecer as accións de melloras correspondentes.
  • Responsable de calidade (RC). Gestionar los procesos de centro para su posterior análisis por la CGC. Revisar la información relativa a las evidencias e indicadores de los procesos de los títulos. Revisar y actualizar la información pública del apartado de calidad de la web del centro.

 Nivel de título

  • Comisión Académico Docente (CAD). Revisar e analizar a información relativa ás evidencias e indicadores dos procesos do título establecer as accións de mellora correspondentes. Proponer a CGC melloras relativas ao SGC.
  • Coordinador/a de título (CT). Xestionar os procesos do título para a súa análise posterior polo CAT. Revisar e actualizar a información pública do título.