Política de calidade

Política e obxectivos de calidade

A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, da súa consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecimento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais nos que se integran. Anualmente se revisa, e se elabora un plan operativo anual (POA) para o curso seguinte.

Plan estratéxico

A política de calidade da FEE afecta a todas as titulacións oficiais impartidas no centro e é coherente cos obxectivos de calidade definidos no Plan Estratéxico do Centro.

Planes de mellora do centro