Programas en inglés

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade da Coruña ofrece a posibilidade de asistir ás clases do Grao en Administración e Dirección de Empresas e do Grao en Economía nun grupo onde polo menos o 50% dos créditos se impartan en inglés. Pode consultar as materias impartidas en inglés no presente curso na seguinte ligazón.

O Suplemento Europeo ao Título (SET) reflexará a circunstancia de ter cursado a opción plurilingüe.

Matrícula e Requirimentos 

Requisitos

Para optar á opción bilingüe o alumnado deberá acreditar algunha das seguintes condicións:

 1. Que posúan unha certificación oficial de nivel B1 (Só se admitirán as certificacións recoñecidas pola Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, e as admitidas polas mesas lingüísticas de la CRUE).
 2. Que superasen un curso equivalente a 4º de ESO ou superior en sistemas educativos de lingua inglesa.
 3. Superar a proba de certificación en lingua inglesa que se realizará no Centro de Idiomas da UDC.

No caso de que o alumnado non poida acreditar algunha das condicións anteriores, no momento da matrícula, disporá dun prazo ata o inicio do segundo cuadrimestre para obter a dita acreditación.

Como matricularse no grupo en inglés

 1. Deberá matricularse no Grao en Administración e Dirección de Empresas, ou no Grao en Economía, independentemente da súa elección respecto ao grupo plurilingüe.
 1. No momento de formalizar a matrícula na Administración do Centro, deberás solicitar a túa incorporación no grupo plurilingüe
  a) Presentar a documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos a que se refire o apartado anterior, ou 
  b) inscribirte na  proba de inglés que se realizará no Centro de Linguas da UDC
 1. Adxudicación de prazas

No caso de que o número de alumnos que queiran acceder ao grupo en inglés sexa superior ao número de prazas dispoñibles, estas adxudicaranse, en cada período de matrícula, por orde de cualificación na admisión.

 1. Incorporación e desestimento nos grupos en inglés

O alumnado que opte pola opción de impartir en inglés cursará un determinado número de materias do grao no que se matricule nesa lingua, para o que se lles asignará un grupo separado.

Habilitarase un prazo de 15 días desde o inicio do cuadrimestre durante o cal poderán solicitar a baixa da súa adscrición ao grupo bilingüe. Neste caso, serán reasignados a un grupo con docencia nas linguas oficiais de Galicia.

 

Máis Información

Acreditación do nivel de inglés requerido para incorporarse ao grupo plurilíngüe en Economía ou ADE

Instrución da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación sobre a acreditación lingüística do alumnado para o acceso a estudos de Grao bilingüe e estudos de Máster con requisito de idioma, complementaria á publicada o 19 de xuño de 2018

Normativa reguladora da docencia en Inglés