Información para o profesorado

Modelo de informe razoado de avaliación do TFG (CTFG do 21/07/23): (.pdf)

Programa Turnitin para o control do plaxio nos TFG:

Acceso ao programa: acceder no Log in co noso usuario e contrasinal

Manual Breve de Uso (instrucións para o PDI da páxina 44 en adiante) 

Programa en Excel para Actas de Cualificación (só para PDI): enlace (Require claves de Acceso a Servizos da UDC) 

Modelo de Acta de Cualificación - Tribunal TFG:

1) Microsoft Office (.docx) - OpenOffice/LIbreOffice (.odt) (Acta Tribunal)
2) Microsoft Office (.doc) - OpenOffice/LibreOffice (.odt)   (Publicación)

Información sobre o control de plaxio no informe do titor do Traballo de Fin de Grao

Ficheiro de axuda para a titorización, informe e formato do TFG para titores e tribunais: (enlace)

Formulario de comunicación da defensa do TFG ante o/a titor/a no procedemento simplificado: (enlace)