2011

Reunión do 21 de decembro do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Apróbase adicar a Aula 0.3 da Facultade á figura de Don Valentín Paz Andrade.
  2. Confirmación dos nomeamentos de coordinador de Grao:
 • Grao en Economía: Don Iván López Martínez.
 • Grao en ADE (e simultaneidade con Dereito): Don Domingo Calvo Dopico.
 • Grao en Ciencias Empresariais: Dona Pilar Uriz Tomé

Reunión do 14 de decembro do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Aprobada a apertura de expediente informativo alumnado.
  2. Aprobadas os tribunais para o ano académico 2011-2012
Avaliación por Compensación:
 • - Decano.
 • - Secretario.
 • - Vogal: Carles Maixé Altés.
 • - Vogal: Isabel Suárez Massa.
 • - Vogal: José Antonio Novo Peteiro
 • - Vogal: Gael González Veira
Proba de Conxunto:
 • Presidente: Rafael García Rodríguez
 • Secretario: Félix Blázquez Lozano
 • Vogal: Susana Iglesias Antelo
 • Vogal: Elena Sánchez de Paz
 • Vogal: Manuel Alberto Gómez Suárez
Premios Extraordinarios:
 • Andrés Faíña Medín
 • Manuel Alberto Gómez Suárez
 • Fernando Ruíz Lamas 
3. Aprobación dos Premios Extraordinarios 2011-2012
 • Licenciado en Economía:  Vacante.
 • Licenciado en ADE:
 • Dona Sandra Pardo Martínez
 • Don Alberto Quintas Seara
 • Dona Laura Río Morán
 • Diplomado en Empresariais: Vacante por ausencia de solicitudes.

 


Reunión do 28 de outubro do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Aprobada a interpretación do contido da Memoria do Grao en Empresariais no que se refire ao acceso de diplomados en empresariais.
  2. Aprobadas as Recomendacións para elaboración das guías das materias no curso 2012/2013.

Reunión do 21 de xullo do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Aprobada a proposta de regulamento de simultaneidade de Estudos de Grao en Empresarias con Turismo para a súa remisión ao Consello de Goberno da UDC.
  2. Modificados os horarios do ano académico 2011-2012 en función dos acordos da comisión académico-docente.
  3. Aprobado o calendario de exames para o ano académico 2011-2012.
 4. Elección de membros das comisións delegadas.
 5. Aprobados os pefís de ingreso nos graos da FEE.

Reunión do 22 de xuño do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Aprobouse o texto de Regulamento de Réxime Interno a enviar á Reitoría para a súa aprobación.

Reunión do 27 de maio do 2011

Orde do día

Resumo

  1. Ratifícase a Prof. Dna. Rosa Mariz Pérez como Coordinadora ERASMUS para a FEE
  2. Apróbase a normativa da proba de conxunto para as licenciaturas en Economía e ADE e a Diplomatura en Empresariais
  3. Apróbase o cambio dos horarios dos exames 2º do Grao en Empresariais da convocatoria de xullo 2011
  4. Apróbase a proposta de Comisión para a elaboración de Plano Estratéxico da FEE
 

Reunión do 1 de abril do 2011

Orde do día

Resumo

 1. Apróbase a proposta de horarios do ano académico 2011/2012 e faise o sorteo de materias 

 


Reunión do 24 de marzo do 2011

Orde do día

Resumo

1. Nomeamento do Prof. D. Paolo Rungo como novo PRCC da Facultade
2. Apróbase a constitución e composición da Comisión de Regulamento de Réxime Interno:
 • O decano
 • Os/As directores/as de departamento ou persoa na que deleguen
 • Un/ha vicedecano/a
 • O administrador da Facultade
 • Dous/Dúas alumnos/as
 • A secretaria académica do centro
3. Modificacións na composición de Comisiones:
 • Elena nchez de Paz substitúe a Rosa Mariz Pérez como representante de PDI na comisión permanente
 • A vicedecana de calidade substitúe á vicedecana de organización académica na Comisión de calidade
 • María Prol Conde cubre o posto valeiro do PAS na Comisión de normalización lingüística
4. Apróbase o PDA para o curso 2011/2012
5. Aprázase a aprobación dos horarios para o curso 2011/2012 e o sorteo dematerias para unha xunta de facultade extraordinaria que celebrarasa a semana vindeira
6. Acórdase enviar un arquivo co texto das actas a aprobar xunto coas convocatorias de xuntas de comisións

Reunión do 16 de febreiro do 2011

Orde do día

Resumo

1. Elección de Sr/Sra. Decano/a do Centro: 
 • Candidato Electo: Prof. Dr. D. Anxo Ramón Calvo Silvosa