2012

Reunión do 21 de decembro do 2012

Orde do día

Resumo

1. Novación das Comisións do Centro (Composición das Comisións .pdf)
2. Aprobación das Solicitudes de Méritos Docentes do Profesardo.

Reunión do 28 de novembro do 2012

Orde do día

Resumo

1. Nomeamento dos Coordinadores dos Mestrados do Centro
 • Mestrado en Banca e Finanzas: Prof. Dr. D. Antonio García Lorenzo.
 • Mestrado en Xestión e Políticas Públicas: Prof. Dr. D. Angel S. Fernández Castro.
2. Delegación na Comisión permanente das competencias da Xunta de facultade nas convocatorias de premio extraordinario da FEE do ano académico 2011/2012.
3. Aprobación do texto provisorio do Plano Estratéxico da Facultade de Economía e Empresa. (consultar)

Reunión do 4 de outubro do 2012

Orde do día

Resumo

1. Aprobación das Modificacións nas Memorias dos títulos
2. Aprobación das Memorias das novas propostas de Mestrado da FEE.
 •  Mestrado en Administración e Direción de Empresas (MBA) (consultar .pdf)
 •  Mestrado en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (consultar .pdf)

Reunión do 19 de xullo do 2012

Orde do día

Resumo

1. Aprobación do Regulamento da FEE para o cambio de grupo (consultar pdf)

2. Comisións de elaboración dos novos mestrados:
 •  Mestrado en Administración e Direción.
 •  Mestrado en Auditoría de Contas.
3. Calendario de exames do curso 2012/2013

4. Aprobado o cambio de cuadrimestre da materia Auditoría, optativa de 5º LADE

Reunión do 30 de marzo do 2012

Orde do día

Resumo

1. Apróbase o novo regulamento de prácticas en empresas da Facultade (consultar .pdf).
2. Apróbase a proposta de horarios e grupos do Ano Académico 2012-2013 (consultar .pdf)
3. Resultado do sorteo das materias para o Ano Académico 2012-2013 (consultar .pdf)
4. Apróbase a Memoria de Actividades e Económica do Centro.

Reunión do 7 de marzo do 2012

Orde do día

Resumo

1. Apróbase a proposta de PDA para o ano académico 2012-2013 (consultar .pdf).

Reunión do 9 de febreiro do 2012

Orde do día

Resumo

1. Apróbase a celebración do día do patrón da Facultade o vindeiro mércores 4 de abril de 2012.
2.Infórmase dos seguintes nomeamentos:
 • Paolo Rungo: Vicedecano de Titulacións.
3. Apróbanse os seguintes nomeamentos:
 • Estefanía Mourelle Espasandín: PRCC.
 • Angel S. Fernández Castro: Coordinador do Mestrado en Xestión e Políticas Públicas.
4. Apróbase a proposta de acceso para o ano académico 2012-2013:
 • Grao en ADE: 180 prazas.
 • Simultaneidade Grao en ADE e Grao en Dereito: 60 prazas.
 • Grao en Ciencias Empresariais: 120 prazas.
 • Simultaneidade Grao en CC. Empresariais e Grao en Turismo: 30 prazas.
 • Grao en Economía: 90 prazas.
 • Licenciatura en ADE (2º ciclo): sen prazas.
 • Licenciatura en Economía (2º ciclo): sen prazas.
 • Primeiro Curso Grao CC. Empresariais para Diplomados en CC. Empresariais: 45 prazas.
 • Mestrado en Xestión e Políticas Públicas: 25 prazas.
 • Mestrado en Banca e Finanzas: 30 prazas.
5. Apróbase a proposta de Regulamento de Traballos de Fin de Grao (TFG) (consultar .pdf)
6. Apróbase a modificación das memorias dos graos para adaptación ao Regulamento de TFG.
7. Apróbase a constitución da comisión de TFG acorde o regulamento.
8. Apróbase a modificación da data do exame: Comunición Empresarial en lingua estranxeira (francés) ao 21 de xuño de 2012 (10.00 horas).