2013

Reunión do 20 de decembro do 2013

Orde do día

Resumo

1. Modificación dos horarios das materias optativas dos graos en Economía e ADE do segundo cuadrimestre do curso 2013/2014 (pdf)
2. Renovación das comisión delegadas
3. Renovación do tribunal de avaliación por compensación:
                          Vogais: Carles Maixé Altés,
                                      Isabel Suárez Massa,
                                      José Antonio Novo Peteiro
                                      Gael González Veira.
4. Renovación do tribunal de proba de conxunto:
                          Presidente: D. Rafel García Rodríguez.
                          Secretario: Félix Blázquez Lozano.
                          Vogais: Elena Sánchez de Paz, Susana Iglesias Antelo e Manuel Gómez Suárez.
5. Renovación do tribunal de premios extraordinarios:
                          Andrés Faiña Medín, Fernando Ruiz Lamas e Manuel Alberto Gómez Suárez
6. Aprobación do regulamento de traballos de fin de mestrado da FEE (pdf)
7. Aprobación das propostas de mellora dos títulos da FEE (pdf)
8. Rexeitamento da implantación dun sistema de control do cumprimento das obrigas docentes Ábrese un prazo de votación secreta. A cuestión proposta aos membros da xunta para a súa votación sería a implantación dun sistema de control que é a que figura no punto 9.
                           Votos a favor: 23
                           Votos en contra: 27
                           Abstencións: 1
Queda rexeitada a proposta de implantación dun sistema de control de cumprimento das obrigas docentes.
10. Resolución das solicitudes de quinquenios
 

Reunión do 17 de decembro do 2013

Orde do día

Resumo

1. Aprobación da proposta de Premios Extraordinarios. (consultar .pdf)
 

Reunión do 16 de outubro do 2013

Orde do día

Resumo

1. Aprobación do PAT para o ano académico 2013-2014. (consultar .pdf)
2. Aprobación da modificación do regulamento de traballos de fin de grao. (consultar .pdf)
 

Reunión do 24 de xullo do 2013

Orde do día

Resumo

1. Aprobación do calendario de exames para o ano académico 2013-2014 e do período para solicitude de cambios bilaterais (ligazón)
2. Aprobación na Comisión Académico-Docente da aprobación se proceder de cambios no calendario de exames para o ano académico 2013-2014.
3. Aprobación do horario de clases de 6º de Ade+Dereito (dobre licenciatura) (consultar .pdf)
4. Apróbase adiar a unha vindeira Xunta de facultade o sistema de control de asistencia.
5. Renovación dos membros da Comisión de Garantía de calidade do centro (ligazón), á espera da recepción da comunicación dos membros representantes das asociacións de alumnos.

Reunión do 29 de maio do 2013

Orde do día

Resumo

1. Aprobación do Manual de Sistema de Garantía Interna de Calidade. (consultar .pdf)
2. Nomear a Fernando Ruiz Lamas coordinador do mestrado en Contabilidade superior e Auditoría (e como tal será membro da Comisión académico-docente e da Comisión de Garantía de calidade do centro)
3. Nomear a Rafael García Rodríguez coordinador do mestrado en Dirección e Administración de empresas (e como tal será membro da Comisión académico-docente e da Comisión de Garantía de calidade do centro)

Reunión do 10 de abril do 2013

Orde do día

Resumo

1. Aprobación Proposta horarios Ano Académico 2013-2014 (consultar .pdf).
   Resultado do sorteo de horarios (consultar .pdf)

Reunión do 20 de marzo do 2013

Orde do día

Resumo

1. Constitúese a nova Xunta despois do proceso eleitoral celebrado no mes de febreiro (ligazón)
2. Nomeamento de coordinadores de mestrados e titulacións:
 • Mestrado en Xestión e Políticas Públicas: Prof. D. Iván López Martínez
 • Mestrado en Banca e Finanzas: Profª Dna. Begoña Alvarez García
 • Grao en Economía: Prof. D. Atilano Pena López
3. Renovación das comisións do Centro e Tribunais da FEE (ligazón)
 • Tribunal de Avaliación por Compensación:
  Decano/a
  Secretario/a
  Vogal: Carles Maixé Altés
  Vogal: Isabel Suárez Massa
  Vogal: José Antonio Novo Peteiro
  Alumno:
 • Tribunal de Proba de conxunto
  Presidente: Rafael García Rodriguez
  Secretario: Félix Blázquez Lozano
  Vogal: Susana Iglesias Antelo
  Vogal: Elena Sánchez de Paz
  Vogal: Manuel Alberto Gómez Suárez
 • Tribunal dos Premios extraordinarios
  Andrés Faíña Medín
  Manuel A. Gómez Suárez
  Fernando Ruiz Lamas
4. Aprobación do acceso ano académico 2013/2014 (consultar. pdf)
5. Aprobación da estrutura de docencia e número de grupos (2013/2014) (consultar .pdf)
6. Presentación da Memoria de Actividades e Económica da FEE ano 2012 (ligazón)