2015

Reunión da C. Calidade do 17 de novembro de 2015

 • Acórdase non iniciar neste momento ningún plan de mellora das titulacións, dada a situación de incerteza sobre a duración das mesmas.
 • Acórdase a execución dun plan de mellora sobre o perfil do alumando para a titulación. A actuación consistirá na elaboración dunha enquisa aos novos ingresados que permita determinar si o alumnado compre co perfil de acceso recomendado.
 • Acórdase o nomeamento de outro membro do PAS en substitución de Mª Eugenia Vieito (de excedencia) na vindeira Xunta da FEE.

Reunión da C. Académico-Docente do 29 de outubro de 2015

 • Recoñecemento de créditos procedentes outras universidades.
 • Reconecemento de créditos por prácticas
 • Recoñecemento de créditos procedentes de outras universidades ou titulacións aos Mestrados.
 • Envíase a reitoría a solicitude do alumno Miguel Angel Vázquez Salgueiro sobre a convalidación da materia Dirección financeira (USC) por Función Financeira (UDC).
 • Admítese o cambio de grupo para a alumna do Grao de Empresariais Nayara Rua Salvador.
 • Apróbase o calendario de exames convocatoria extraordinaria de materias extinguidas (do 23 ao 27 de novembro de 2015).
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: University degli Studi di Firenze (Italia), Universidade de Madeira (Portugal), Universitatea den Vest din Timisoara (Romenia).

Reunión da C. Permanente do 26 de outubro de 2015

 • Acórdase abrir o praza para a convocatoria de dous proxectos Europeos da FEE. 
 • Acórdase esgotar o gasto de equipamento
 • Acórdase que o domicilio da sede de antigos alumnos da FEE sexa na propia Facultade
 • Acórdase que o día do patrono da FEE pase a o luns 4 de Abril de 2016
 • Acórdase atender a solicitude do alumnado do Dobre Grao ADE + Dereito, que o acto de despedida de su promoción teña lugar na Facultade de Dereito ainda que este ano correspondía na FEE.

Reunión da C. Académico-Docente do 16 de outubro de 2015

 • Recoñecemento de créditos procedentes outras universidades.
 • Apróbase a prórroga de TFMs do Mestrado en Banca e Finanzas e MUCSAC.
 • Apróbase o calendario de solicitude e defensa de TFM.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: University degli Studi di Terema (Italia), University of Varsovia (Polonia), Universitatea den Vest din Timisoara (Romenia) e Universidad de Málaga (España).

Reunión da C. de TFG do 16 de outubro de 2015

 • Asignánse os TFGs aos alumnos que non acudiron o acto de elección do día 2 de outubro. O resto de alumnado que no figure nas listaxes pódenseincorporar ao proceso que remata no acto de elección de Febreiro.
 • Reitérase aos profesores que non cubren o encargo docente asignado a necesidade de completar a sua oferta de TFGs.

Reunión da C. de TFG do 1 de outubro de 2015

 • Recoñecemento de créditos procedentes outras universidades.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbanse as seguintes propostas de cambio de horario, aula:
 • 6º de ADE+DER: Novos horarios e Aulas: Dirección Estratéxica e Política Empresarial II (Xoves 10h00-11h30) - Dereito de Sucesións (Xoves 11h30-13h00) -> Aula 0.6). Facenda Pública Española. Sistema Fiscal (Mércores 11h30-13h00 -> Aula 1.2)
 • 4º de EMP+TUR: horario, Réxime Fiscal II (Xoves das 18h30-20h00)
 • Apróbase a prórroga de TFMs do Mestrado en Banca e Finanzas.
 • Apróbase o calendario de Exames da Convocatoria Adiantada.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: University of West Bohemia (Rep. Checa), University of Varsovia (Polonia), E. S. Rennes (Francia), Univerzita Komnskeho u bratislave (Eslovaquía), IBS Budapest (Hungria), Pablo de Olavide (España).

Reunión da C. de TFG do 30 de setembro de 2015

 • Apróbase a listaxe definitiva de alumnos matriculados no TFG (curso 2015-2016) 
 • Arpóbanse TFGs bilitarais e prórrrogas.

Reunión da C. de TFG do 22 de setembro de 2015

 • Apróbase a listaxe oficial de TFGs ofertados polos departamentos da FEE.
 • Acórdase enviar un correo aos profesores do departamento de Economía Aplicada II para que incluían as súas ofertas, até hoxe ás 22:00h , co fin de poder publicalas o día de hoxe.
 • Apróbase a listaxe provisoria de alumnos matriculados no TFG (curso 2015-2016) 

Reunión da C. Académico-Docente do 22 de setembro de 2015

 • Recoñecemento de créditos.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbanse as seguintes propostas de cambio de horario, aula e exames:
 • Proposta para Simulación e Xogos de Empresa (Optativa de 4º ADE) Horario: Martes e Xoves das 18h30 ás 20h00 - Exames: 01/06/2016 (16h00) e 12/07/2016 (16h00)
 • Proposta para Fiscalidade das Operacións Financeiras horario(luns 18h30- 20h30 - martes 18h30-19h30)
 • 2º de EMP+TUR Cambio de Aula: (Matemáticas II) -> luns 15h30-17h00 -> Aula 2.7
 • 6º de ADE+DER: Novos horarios e Aulas: Dereito de Sucesións (Xoves 10h00-11h30) - Dirección Estratéxica e Política Empresarial II (Xoves 8h30-10h00) - Dereito de Sucesións (Martes 11h30-13h00) -> Aula 2.7) 
 • 4º de EMP+TUR: horario, Réxime Fiscal II,(Mércores das 18h30-20h00)
 • Rexéitanse as seguintes propostas de cambio de horario:
 • 1º A (ADE+DER)-> Trasladar aulas do venres ao luns e mércores (Principios de Macroeconomía e Matemáticas I)
 • 1º de EMP+TUR (EMP+AQT): Matemáticas I (Venres -> martes 11h30-13h00) 
 • 1º C e 1º F- ADE -> Traslado horario do venres ao outros dias da semana (AOF e Socioloxía).
 • 4º de EMP+TUR: Réxime Fiscal II (Xoves 17h00-18h30) + 4º B ECO: FP. SFE (Xoves 17h00-18h30) -> Aula 2.7
 • Apróbase a solicitude de cambio de grupo no primeiro cuadrimestre do alumno Carlos Orgeira Fernández
 • Apróbase a prorróga de TFMs do Mestrado de Banca e Finanzas
 • Acórdase informar da imposibilidade de atender todas as solicitudes de cambio de aula dado o espazo dispoñible na Facultade
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Cork (Irlanda), Bahçeçehir universitesi (Turquía) e Karlsume (Alemaña). 

Reunión da C. Académico-Docente do 11 de setembro de 2015

 • Recoñecemento de créditos por prácticas.
 • Apróbanse os cambios de grupo que cumpren coa normativa e debidamente xustificados. 
 • Amplíase o prazo ata o 23 de setembro para a defensa dos TFM do Mestrado de Xestión e Políticas Públicas.
 • Acéptase a solicitude do profesor Guillermo Iglesias do cambio de horario e de aula da materia Finanzas Internacionais (4º Empresariais)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Cork (Irlanda) e Sevilla (España). 

Reunión da C. Académico-Docente do 1 de setembro de 2015

 • Recoñecemento de créditos por prácticas.
 • Recoñecemento de créditos de alumnos procedentes de outras titulacións.
 • Suspensión das clases o luns 7 de setembro.
 • Non ofertar a docencia en inglés no Grao en Economía por non dispoñer do número mínimo de alumnos acordado.

Reunión da C. Académico-Docente do 31 de xullo de 2015

 • Admítese o cambio de título de TFG do alumno Adrian Doldan Pita.
 • Desestímase a reclamación do alumno Javier Ibañez Fernández .
 • Admítese o cambio de horario proposto polos profesores Julian Fernández Montells (Dereito da empresa do curso 1C do grao de Economía) e MªJose Pereira Sáez (Matemáticas II do curso 1C do grao de Economía).

Reunión da C. Académico-Docente do 27 de xullo de 2015 

 • Recoñecemento de créditos de outras universidades 
 • Resolución das solicitudes dos alumnos: Simón Ouvel, Cristina Formoso e Bruno Granero.
 • Acórdase a suspensión da convocatoria a tres alumnos por incumprimento da normativa referente a realización de probas de avaliación no exame da 2º oportunidade da materia Matemáticas II do Grao de ADE.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Fatih University (Estambul). 

Reunión da C. de Biblitoeca do 20 de xullo de 2015

 • En casos excepcionais solicitar a vicerreitoría autorización do gasto
 • Fomentar dende o PAT a asistencia de alumnos de primeiro ao curso da Biblioteca do inicio do primeiro cuadrimestre.
 • Actualización das normas de citación nos TFGs 

Reunión da C. de Calidade do 16 de xullo de 2015

 • Aprobación de relación de accións orientadas a estudantes e plan de orientación profesional para o curso 2015/2016.
 • Aprobación da modificación do procedemento PA03 do SGIC.
 • Acórdase que as guías GADU das materias que non teñen docencia neste curso figuren como durmidas. 

Reunión da C. Académico-Docente do 16 de xullo de 2015

 • Recoñecemento de créditos de outras universidades
 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas
 • Recoñecemento de prácticas nos mestrados da FEE
 • Recoñecemento de 6 créditos, non recoñecidos por materias, por 6 créditos de optatividad aínda que non sexan cursos de idiomas.

Reunión da C. Académico-Docente do 25 de xuño de 2015

 • Resolución das reclamacións dos alumnos:  Bruno Granero, Pablo Alonso, Olga Campoamor, Ricardo Raúl Gónzalez, Tania Follente e Cristina Formoso.
 • Resolución da reclamación dos alumnos do 1ºCurso Grupo B do Grao en Ciencias Empresariais.
 • Apróbase a modificación da data de exame da materia función financeira ( do día 6 ao 9) pola materia principios de Microeconomía ( Grado de Empresa e Turismo).
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli studi Firenze (Italia), Universidad Pablo Olavide (Sevilla) 

Reunión da C. Académico-Docente do 18 de xuño de 2015

 • Iniciar tramites para as reclamacións do alumnado
 • Apróbase a composición dos tribunais de TFM da convocatoria de Xunio

Reunión da C. de Biblitoeca do 22 de maio de 2015

 • Aprobar a renovación de revistas para o ano 2016 

Reunión da C. Académico-Docente do 8 de maio de 2015

 • Aprobación das sollicitudes de modificación de horarios para o ano académico 2015-2016 (consultar .pdf)
 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos para alumnos/as procedentes de outras titulación
 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de prácticas.
 • Acórdase a titorización das prácticas extracurriculares cando se cumpran determinadas condicións.

Reunión da C. de TFG do 6 de maio de 2015

 • Acórdase levar á Xunta de Facultade a proposta duns cambios no regulamento dos traballos de fin de grao nos títulos da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña
 • Acórdase intentar solucionar no futuro os problemas de asignación de horas tanto para os membros dos tribunais como para a dirección dos TFGS.

 


Reunión da C. Académico-Docente do 22 de abril de 2015

 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos para alumnos/as procedentes de outras titulación
 • Acórdase un novo procedemento para axilizar o recoñecemento das convalidacións e a súa comunicación aos solicitantes.
 • Acórdase incluír nun punto do orde do día da próxima reunión da Comisión Académica a titorización das prácticas extracurriculares.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Akademia Górniczo – Hutnicza (Polonia)

Reunión da C. de TFG do 22 de abril de 2015

 • Acórdase levar á Xunta de Facultade a proposta duns novos modelos de informe do titor e do tribunal.
 • Acórdase traer unha proposta na que se concrete o numero de tribunais por titulación en función do numero de matriculados así como a retribución /compensación a seus membros.

Reunión da C. de TFG do 17 de abril de 2015

 • Acéptase a proposta do profesor Fernando Aguiar Maragoto e acórdase levala á Xunta de Facultade
 • Acórdase traballar para o deseño dun modelo de informe de avaliación, tanto para o titor como para o tribunal, así como traballar para a definición dos tribunais de TFGs
 • Acórdase traer para a vindeira reunión da Comisión os números relativos os TFGs defendidos por Grao e convocatoria.

 

 


Reunión da C. Permanente do 8 de abril de 2015

 • Acordase levar as memorias de actividades e económica da FEE a Xunta de Facultade
 • Proponse a necesidade de artelalr mecanismos para evitar que o alumnado quede sen docencia ante as baixas do profesorado. 

Reunión da C. Académico-Docente do 19 de marzo de 2015

 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos para alumnos/as procedentes de outras titulación
 • Aprobación da listaxe definitiva de alumnos admitidos no programa Erasmus do curso 2015/2016 (ligazón)
 • Aprobación da solicitude da profesora Enma Iglesias Vázquez
 • Aprobación da solicitude da profesora Susana Iglesias Antelo
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universitá degli studi di Palermo e Universitá degli studi di Teramo (Italia), University of Cyprus (Chipre), Wroclaw University of Economics (Polonia)

Reunión da C. Académico-Docente do 24 de febreiro de 2015

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas 
 • Recoñecemento de créditos de prácticas nos mestrados da FEE 
 • Resolución de solicitudes de cambio de grupo
  Solicitudes denegadas:
  • Varela Figueroa, Rita Mª, non xustifica
  • Abeijón Vila, Mª José, non xustifica
  • Francisco Vega, Bárbara de, non xustifica
  • Bregua Cortes, Silvia, non xustifica
 • Resolución da reclamación da alumna Vanesa Murujosa Vaamonde
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Business school of Budapest (Hungría), Università degli studi di Módena e Reggio Emilia, Università degli studi di Ferrara e Università degli studi di Teramo (Italia), ISCAP, Oporto e Universidad de Lisboa ISEG (Portugal), Universidad de Varsovia, Akademia Leona Kozminskiego e Wroclaw University of Economics (Polonia), Comenius University in Bratislava (Eslovaquia).
 • Apróbase o calendario de exames da convocatoria superextraordinaria de marzo (consultar .pdf

Reunión da C. de TFG do 20 de febreiro de 2015 

 • Traballos bilaterais aprobados:
 
Apelidos, Nome
Título
Titor

Boiza Voces, Raquel

 A contratación entre a empresa e a administración pública

      Luis C. Morato Miguel

Campoamor Aller, Ana Olga

Análisis empírico de la evolución del sexismo, machismo en la sociedad española a través de los distintos sistemas educativos implantados en España en las últimas décadas

José P. Abeal Vázquez

Canosa Canosa, Cristina

Marketing político

José J. Orosa González

Caridad Rodríguez, Marcos

Un análisis del desarrollo de las TIC en la UE

Isabel Novo Corti / Laura Varela Candamio

Estévez Villares, Irene

Análisis de mercados en España. La innovación como principal factor de competitividad empresarial

Eva Mª Lado González

García Regueiro, Sara Mª

El servicio universal en la liberalización de las telecomunicaciones en la UE

Carlos Pateiro Rodríguez

López Castro, Pedro

Estrella Galicia

Valentín Martínez Fernández

Manjarres Osorio, Cristian M.

Entidades y fondos de capital riesgo. El caso de Galicia

Antonio Grandío Dopico

Núñez García, Adrián

Estudio da transición das economías planificadas a economías de mercado. Oportunidades para a internacionalización da empresa

Guillermo Iglesias Gómez

Río Vázquez, Elena del

Los productos financieros derivados

Esther A. Barros Campello

Trelles Añón, Xavier

Las teorías explicativas del tipo de cambio: una aplicación a la crisis del rublo

José M. Sánchez Santos

Urbaneja Estévez, Aroa

Rol de la mujer en la empresa familiar

José Antonio Novo Peteiro

Vallo López, María

Causas y consecuencias de la crisis económica del 2007 hasta la actualidad

J. Venancio Salcines Cristal

Yagüe Pérez, Amanda

Evolución del reporting de Gas Natural Fenosa en materia de RSC: indicadores y grupos de interés (2009-2013)

Marta Rey García

 


Reunión da C. Académico-Docente do 12 de febreiro de 2015 

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas 
 • Recoñecemento de créditos de prácticas nos mestrados da FEE 
 • Resolución de solicitudes de cambio de grupo
    Denegadas:
  • Álvarez Porteiro, Daniel, non xustifica.
  • Rivera García, Yolanda, non xustifica.
  • Ares Vigo, Adela, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Gavín Villar, Micael, non xustifica
  • García de Prado Díez-Jares, Marta, non xustifica
  • Casal Gago, Julio Zacarías, o horario de traballo non coincide mais de 2 horas co horario lectivo
  • Trelles Añón, Xavier, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Villarino Ledo, Miguel, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Martín Vez, José Mª, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Muíño Araújo, María, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Cobos Fandiño, Tania, non se axusta a ningún suposto contemplado na normativa
  • Bregua Lantro, Silvia, non xustifica
  • Iglesias Martínez, Iago, non cumpre, o contrato non ten unha antigüidade superior a un mes. 
 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos para alumnos/as procedentes de outras titulacións 
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Dublin City University (Irlanda), Varsovia (Polonia), Tartu Uliköol (Estonia), Vilnius Kazmieras Simonavicius Universitetas e LCC International University (Lituania), Università degli studi di Catania (Italia), Vysoka Skola Manazmento (Eslovaquia). 

Reunión da C. de TFG do 20 de xaneiro de 2015 

 • Lucía Gómez González, rexeitase a súa solicitude ao ser festivo universitario o 26 de xaneiro. 
 • Noa Mariña Posada Rodríguez, comunicarase aos tribunais a súa solicitude para ser atendida na medida do posible.
 • Joshua Álvarez Castro, denégase a súa solicitude de cambio de TFG, o cambio solicitado afecta a un traballo asignado pola comisión. 
 • Tamara Mejuto Torreiro, comunicarase aos tribunais a súa solicitude para ser atendida na medida do posible. 
 • Luis G. Coedo Pardo, comunicarase aos tribunais a súa solicitude para ser atendida na medida do posible. 
 • Todos os alumnos pendentes de peche de actas, serán avaliados na semana do 9 ao 13 de febreiro. 
 • Paula Angües Rodríguez, comunicarase aos tribunais a súa solicitude para ser atendida na medida do posible. 
 • Elena Otero Lozano, comunicarase aos tribunais a súa solicitude para ser atendida na medida do posible. 
 • Sonia Geada Eiroá, acéptase a prórroga do seu traballo. 
 • Bruno Granero González, acéptase o cambio de traballo. 
 • Ester Domínguez Alcalde, acéptase o cambio de traballo. 
 • Narky Elena Vázquez Navarro, denégase a súa solicitude de cambio de traballo. 
 • Angel Lousas Longarela, denégase a súa solicitude de cambio de traballo. 
 • Bárbara Noya Varela, denégase a súa solicitude de cambio de traballo. 
 • Aitor Moreira Bergantiños, denégase a súa solicitude de cambio de traballo 
 • Aprobar os tribunais que actuarán na convocatoria de xaneiro do 2015 

Reunión da C. Académico-Docente do 13 de xaneiro de 2015 

 • Recoñecemento de créditos por prácticas en empresas 
 • Recoñecemento de créditos de prácticas nos mestrados da FEE 
 • Resolver a solicitude das alumnas Alba Carro Otero, Sara Esparís Lens, Ana Belén González Fernández e Irene Rey Landeira, de 4º curso do dobre grao ADE/Dereito
 • Desestimar a solicitude de Eva Sanesteban Riola 
 • Denegar a solicitude de Cristina Canosa Canosa 
 • Aprobar un cambio de horario en 2º D do grao en ADE 
 • Aprobar un cambio de horario en 2º E do grao en ADE 
 • Aprobar un cambio de horario en 5º A do dobre grao ADE/Dereito 
 • Modificar a composición do tribunal de TFG do mestrado en Banca e Finanzas:
  •  Luis Ángez Veiga Fernández
  • José Antonio Novo Peteiro
  • Begoña Álvarez García
  • Suplente: Fernando Ruiz Lamas
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidade de Lisboa (Portugal) e University of Cork (Irlanda).