2016

Reunión da C. Académica do 21 de decembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC, MBA e Máster en Banca e Finanzas
 • Resolución de solicitudes de matrícula a tempo parcial:  Luis Martínez Rodríguez (concedida)
 • Cóncedese a modificación de horario da materia Estatístca I do Grao en Empresariais e Turismo e do Grao en Empresariais e Arquitectura Técnica ás 16h00 do día 20 de xaneiro do 2017. Esta modificada queda supeditada a que ningunha persoa afectada presente alegación á mesma.
 • Acórdase solicitar información sobre a matrícula fóra de prazo no MUCSAC.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE:  Cork (Irlanda).

Reunión da C. de Garantía de Calidade do 16 de decembro de 2016  

 • Acórdase que naqueles casos nos que os resultados académicos das materias sexan inferiores ao 40% de aprobados /presentado o superiores ao 90% de aprobados/presentados solicitar dende o decanato información ao profesorado entre outras cuestións sobre a metodoloxía docente empreada.
 • Acórdase que naqueles casos nos que os resultados académicos das materias sexan de xeito repetitivo inferiores ao 40% de aprobados/presentados que dende o decanato se solicite ao profesor un informe sobre plans de mellora.

Reunión da C. Académica do 25 de novembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC.
 • Resolución de solicitudes de matrícula a tempo parcial:  Mauro Campanini, Ana Fernández García, Beatriz Armesto Rodríguez (concedido)
 • Non se concede o cambio de horario solicitado polas profesoras Beatriz García-Carro e Elena Sánchez por estar fóra de prazo.
 • Acórdase solicitar información sobre a matrícula fóra de prazo no MUCSAC.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE:  Dublín (Irlanda).

Reunión da C. Académica do 3 de novembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC.
 • Resolución de solicitudes de matrícula a tempo parcial: Diana Varela Naya (concedido)
 • Concédense os cambios de grupo aos alumnos: Alejandro Iglesias Ferreira (a 1ºA) e Pedro Raíces Sopalska (a 1º B)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Varsovia  (Polonia), Dublín (Irlanda), Lisboa (Portugal), Universitá Degli Studi Di Teramo (Italia) e Vest din Timisora (Romenia).

Reunión da C. Académica do 19 de outubro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos.
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC.
 • Resolución de solicitudes de matrícula a tempo parcial.
 • Apróbase a proposta de calendario de exames da convocatoria adiantada 2016/2017
 • Apróbase a composición de tribunais para defensa de TFGS, en datas non oficiais, para que os alumnos matriculados nun mestrado da UDC, que non teñan o titulo, podan formalizar a súa matrícula.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: AGH Management  (Polonia), Comenius University in Bratislava (Eslovaquia) e Vest din Timisora (Romenia).

Reunión da C. de TFG do 11 de outubro de 2016  

 • Asignación de TFGS aos estudantes non presentados ao acto de elección.
 • Rexeitánse as solicitudes dos alumnos: Paula Paz Fraga; Vanesa González López, Lara Picallo Otero.
 • Acéitanse as solicitudes das alumnas: Dámaris Penedo Prieto e Marta Caridad Sousa.
 • Acórdase o estudo do procedemento de entregas dos TFGS por parte do alumnado. 

 


Reunión da C. Académica do 22 de setembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC
 • Desestímase a reclamación do alumno Rafael Pallas Tinoco
 • Acéptanse as solicitudes de matricula a tempo parcial de: Carlota Varela Gómez, Silvia Bregua Lantes, Pablo González Trigo, Pablo Somoza Varela, Mª Susana Castro Díaz, Angel Romar Tajes, Ignacio Novo Hernanz, Diego García Pérez , e Iván Suárez Sánchez.
 • Apróbase o cambio de data de exame das materias Contabilidade Financeira I e Análise de Estados Financeiros, de 2º e 4º curso respectivamente, do grao en Ciencias Empresariais. Data asignada: 21 de xaneiro, Nova data: 24 de xaneiro (está aprobación queda condicionada a autorización pola Reitoría da celebración dos exames na nova data proposta)
 • Acórdase ampliar o prazo de matrícula até o día 30 de setembro. Esta ampliación ten carácter imporrogable e excepcional.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Cork (Irlanda), Bohemia (Chequia), Timisora (Romenia) e Inha (Corea do Sul).

Reunión da C. de TFG do 22 de setembro de 2016  

 • Apróbase a listaxe oficial de oferta de TFGs para o curso 2016/2017
 • Apróbase a listaxe provisoria de alumnos matriculados no TFG. 

Reunión da C. de TFG do 14 de setembro de 2016  

 • Acórdase manter a oferta de TFGs asignados aos departamentos do ano anterior

Reunión da C. de Biblioteca do 13 de setembro de 2016  

 • Apróbase a cancelación de Subscricións de Revistas da FEE
 • Apróbase a subscrición á base de dados THOMSON REUTERS EIKON WITH DATASTREAM FOR OFFICE 

Reunión da C. Académica do 9 de setembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos
 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Desestímase a reclamación da alumna Soraya Saenz-Diez Calledo por presentarse fora de prazo
 • Acórdase desestimar fora de prazo: .- as solicitudes de matriculas dos estudantes.- as solicitudes de cambios de horario dos profesores (a non ser que exista unha causa sobrevida que o xustifique).
 • Acórdase facer unha consulta sobre o recoñecemento de créditos básicos de ciencias
 • Acéptanse as solicitudes de matricula a tempo parcial de : Lidia Ventura Gónzalez, Ana Belen Rodríguez Pombo,Wanda Scarlen Soliz Rocha, Judith María López García, Carlota Pardo Tojo, Julian Carro Recio.
 • Acéptanse as solicitudes de cambio de grupo dos estudantes sempre que cumpran e xustifiquen algún dos motivos contemplados na normativa.
 • Non se acepta a solicitude dos alumnos de 5º Dobre Grao en Empresariais e Turismo e o profesor Jorge Borrajo Dios, dun cambio de clase do venres 10:00h ao xoves ás 13:00h.
 • Apróbanse as  modificacións de horario das seguintes materias :

Grao

Materia

Profesor

Curso

Hora adscrita

Hora solicitada

ADE

Introducción ao Marketing

Noelia Salido

2º E

Luns 11:30h

Venres: 11:30h

ADE

Macroeconomía: mercados e competencia

José A.Novo

2º E

Venres 11:30h

Luns: 11:30h

Empresa+turismo

Matemáticas II

Carmen Socorro Lema

2ºA

Luns 15:30

Martes: 15:30

Empresa+turismo

Macroeconomía

Laura Varela

2ºA

Martes 15:30

Luns: 15:30


Reunión da C. Académica do 2 de setembro de 2016  

 • Recoñecemento de créditos
 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Desestímase a solicitude de Micael Gavín Villar sobre a admisión dun TFG fora de prazo
 • Solicítase información ao departamento correspondente sobre a reclamación do alumno Rafael Tinoco Pallas
 • Solicítase información a empresa Cajamar sobre o alumno Pablo Castro Gayoso
 • Acórdase o envío dun informe a Reitoría sobre o recurso de alzada da alumna Antía Martínez Castro en relación co recoñecemento da materia Contabilidade financeira II da Universidade de Vigo
 • Acéitanse as solicitudes de matricula a tempo parcial de : Raquel Vázquez Villar, Jessica Velo Collado, Mª Teresa Galdo Aldrey. Acórdase pedir o informe de vida laboral de Wanda Scarlen Soliz Rocha.

 


Reunión da C. Académica do 29 de xullo de 2016  

 • Recoñecemento de créditos de outras universidades
 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbase o calendarío de defensa dos TFMs (2016-2017) (consultar .pdf)
 • Apróbanse os tribunais da derradeira convocatoria ADE +DEREITO (Setembro 2016)
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Timisora (Romenia) e Santiago de Compostela.

Reunión da C. TFG do 29 de xullo de 2016 

 •  Apróbase a actuación dos tribunais 29/30/31/32/33/1/2/3. 
 • A solicitud de cambios nos tribunais deberá solicitarse dende o 29 de agosto ata o 3 de setembro.

Reunión da C. de Garantía de Calidade do 27 de xullo de 2016 

 • Acórdase, en relación co Plan de prácticas externas da FEE, engadir a guía docente da materia.

Reunión da C. TFG do 19 de xullo de 2016 

 • Asígnanse os TFGs aos tribunais para a súa defensa o 28 de xullo
 • Fixase a data de revisión dos TFGS:  29 de xullo, ás 10:00h, na mesma aula onde actuou o tribunal. 

Reunión da C. Académica do 13 de xullo de 2016 


Reunión da C. Académica do 23 de xuño de 2016 

 • Acéptase o cambio de horario da profesora Beatriz Garcia – Carro Peña na materia Estadística 1 do dobre grao en ADE + Dereito e da profesora Angela Llanos con Antonio Grandio, se ben está condicionada a súa presentación formal no rexistro
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Timisoara (Romenia).

Reunión da C. TFG do 20 de xuño de 2016

 • Apróbanse os cambios de título solicitados polos alumnos Tatiana Méndez Méndez e Alvaro Cabo Rodríguez
 • Rexéitase a solicitude dun alumno para defender o TFG o 27 de xuño presentar a solicitude de defensa fora de prazo.
 • Asígnanse os TFGs aos tribunais para súa defensa o 27 de xuño.

Reunión da C. Académica do 6 de xuño de 2016 

 • Recoñecemento de prácticas no MBeF e no MUCSAC
 • Apróbase a implantación dos contidos das GADU
 • Apróbanse os tribunais de TFM dos tres mestrados da FEE
 • Acórdase a suspensión da convocatoria ao alumno Luis Antonio Torres Sánchez, da materia Dirección financeira I (Grao en Empresarias), e a alumna Marta García de Prado, da materia Función Financeira (Grao en Empresariais), polo uso fraudulento do teléfono móbil no exame (seguindo a normativa ao respecto) .

Reunión da C. Académica do 20 de Maio de 2016 

 • Recoñecemento de prácticas no MBA.
 • Apróbase os seguintes cambios de horario:

Profesor

Titulación

Materia

Grupo

Horario adscrito

Horario novo

Jesús Mirás Araujo

Grao en ADE + Dereito

Historia Económica

1ºA

1ºB

Martes 11:30 a 13:00

Martes 10:00 a 11:30

Mércores 11:30 a 13:00

Mércores 10:00 a 11:30

Marcos Vizcaíno González

Grao en Empresariais

Aplicaciones informáticas para a empresa

Venres 15:30 a 17:00

Luns: 20:00 a 21:30

Marcos Vizcaíno González

Grao en ADE + Dereito

Sistemas de información para a Xestión Financeira da Empresa

5ªA

Luns: 11:30 a 13:00

Venres:11:30 a 13:00

Julián Fernández Montells

Grao en Empresariais

Dereito mercantil

1ºC

Martes: 15:30 a 17:00

Venres: 17:00 a 18:30

Martes 17:00 a 18:30

Xoves: 15:30 a 17:00

Berta Rivera Castiñeira

Grao en empresariais

Economía e Xestión da Empresa familiar

4

Non ten

Xoves e Venres de 15:30 a 17:00.

Fernando Aguiar

Grao en ADE + Dereito (2ºcuadrimestre)

Contabilidad financeira II

3 A

Luns . 8:30 a 10:00

Luns:13:00 a 14:30

Elvira Lindoso Tato

Grao en Empresa e Turismo

Historia da empresa

1ºA

Venres 10:00 a 11:30

Xoves 11:30 a 13:00 .

Juan Manuel Sánchez Quinza-Torroja

Grao en Empresa e Turismo

Matemáticas

1ºA

Venres 8:30 a 10:00

Martes: 11:30 a 13:00

 • Acórdase iniciar un proceso de reflexión sobre as competencias dos coordinadores das materias.
 • Valídanse as listaxes de admisión de estudantado dos sistemas universitarios extranxeiros nos mestrados
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Teramo (Italia), Granada (España).

Reunión da C. de Biblioteca do 29 de abril de 2016 

 • Renovación da base de datos Emeral Emerging Markets Case Studies ( 01/06/2016 a 31/05/2017)
 • Subscrición da revista on-line: The Case Journal,
 • Adquisición da obra: Titulo: Sage Encyclopedia of Action Research ; Editor: David Colghan; Editorial: Sage Publications; Ano da publicación: 2014 London,

Reunión da C. Académica do 27 de abril de 2016 

 • Recoñecemento de prácticas no MBA e no MBeF.
 • Recoñecemento de prácticas na licenciatura de ADE
 • Acórdase enviar a proposta sobre recoñecemento de prácticas extracurriculares ao Consello de Goberno
 • Apróbanse as listaxes de admisión de estudantado dos sistemas universitarios extranxeiros nos mestrados
 • Apróbase o calendario de examenes de 8ª convocatoria da licenciatura de Ade + Dereito
 • Apróbase o cambio de cuadrimestre da optativa de 4º curso do grao en Ciencias Empresariais, Economía e Xestión da Empresa familiar.
 • Apróbase a modificación da composición das Comisiones de Admisión no MBA e no MBeF.
 • Acórdase achegar unha proposta ao observatorio ocupacional para medir a inserción laboral dos alumnos dos mestrados e do doutorado.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Dublin City University (Irlanda), Vysoka Sokola Manazmentu y Trencine (Eslovaquia) e Uniwersytet Ekonomicznyw - Krakowie (Polonia).

Reunión da C. Académica do 8 de abril de 2016 

 • Recoñecemento de prácticas no MBA e no MBeF.
 • Acórdase desestimar a reclamación da alumna Irene Doolittle Llanos sobre a súa cualificación no TFG e trasladar a resposta da Comisión a reclamante.
 • Acórdase enviar a proposta sobre recoñecemento de prácticas extracurriculares,mentres non se proceda á modificación da memoria dos títulos onde existen prácticas académicas de carácter curricular, ao órgano competente da UDC.

 

Reunión da C. Académica do 1 de abril de 2016 

 • Apróbase a lista definitiva de Erasmus curso 2016/2017
 • Apróbase o horario da docencia da profesora Emma Iglesias Suarez no MBF de 13:00 h a 16:00h
 • Acórdase consultar sobre o que abarca a “experiencia profesional” e queda pendente o recoñecemento das prácticas no MUCSAC.
 • Acórdase trasladar o escrito dunha alumna ao profesor Javier Orosa Gónzalez 

Reunión da C. Permanente do 29 de marzo de 2016 

 • Apróbase a memoria de actividades e económica da FEE (consultar .pdf)
 • Acórdase que a compra de pen - drives para o profesorado posponse até o orzamento
 • Acórdase liberar o espazo de AIESEC e AIECEC que non está a ser utilizado para o seu uso por parte doutras asociacións.
 • Acórdase articular o uso do aparato de vídeo-conferencias.

Reunión da C. Académica do 9 de marzo de 2016 

 • Recoñecemento de créditos pro prácticas do MUCSAC.
 • Apróbase a proposta de calendario de exames convocatoria extraordinaria materias extinguidas.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidade di Teramo, U. di Palermo (Italia), University of Wroclaw (Polonia), Universidade de Timisoara (Romania).

Reunión da C. Académica do 3 de marzo de 2016 

 • Desestímanse as reclamacións do representante de alumnosante os informes dos departamentos implicados.
 • Reclamacións de TFGs: acórdase a necesidade de emendar as dúas solicitudes.
 • Acórdase abrir unha convocatoria para financiar iniciativas doalumnado, como por exemplo a participación en Congresos, baixo a supervisión das comisións competentes da Xunta de FEE.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Universidade di Teramo (Italia), University of Varsovia e Universidad de Wroclaw (Polonia), Comenius University - Bratislava (Eslovaquia), Universidade de Timisoara (Romania), Turku School of Economics (Finlandia)

Reunión da C. de TFG do 25 de febreiro de 2016 

 • Asígnanse os TFGs aos alumnos que non acudiron ao acto de elección do día 19 de febreiro.

Reunión da C. de TFG do 19 de febreiro de 2016 

 • Apróbanse as solicitudes de prorrogas e bilaterais.
 • Acórdase que no caso de baixas de titores estes serán substituídos por outro profesor.

Reunión da C. de TFG do 5 de febreiro de 2016 

 • Acórdase a suspensión das clases o dia 15 de febreiro pola defensa de TFGs
 • Apróbanse as solicitudes de prorróga e bilateriais.
 • Acórdase que os novos tribunais actuarán ata setembro do presente curso: Tribunais e Instruccións (consultar .pdf)

Reunión da C. Académica do 5 de febreiro de 2016

 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbanse as solicitudes de cambio de grupo pareados e o resto que cumpren coa normativa
 • Envíase unha reclamación da asociación de estudantes IESGA aos departamentos afectados.
 • Apróbase a data de defensa de TFMs que terá lugar o día 12 de Febreiro ás 10:00h na aula 2.1.

Reunión da C. Permanente do 5 de febreiro de 2016 

 • Acórdase que a Aula Magna poderá utilizarse para ensaios de dous compañías teatrais, nos meses de febreiro, marzo e abril, sempre que non interfira na actividade docente da FEE

Reunión da C. Académica do 28 de xaneiro de 2016

 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbanse as solicitudes de cambio de grupo pareados e o resto que cumpren coa normativa
 • Acórdase que a Comisión deberá aprobar e publicar os tribunais e as datas de defensa dos TFM unha semana antes de data de defensa

 Reunión da C. Permanente do 22 de xaneiro de 2016

 • Acórdase que a Aula POP1 se destine como aula de videoconferencias, sempre que se cumpran determinadas condiciones e sen limitar a súa utilización para fines docentes.

 Reunión da C. Académica do 15 de xaneiro de 2016

 • Recoñecemento de créditos por prácticas
 • Apróbanse as solicitudes de intercambio de horarios dos profesores Rosa Mª Regueiro e Julio Sequeiros e das profesoras Rosa Mª Regueiro e Isabel Suárez e das profesoras Rosa Mª Regueiro e Carmen Lema.
 • Acórdase revisar a normativa sobre a determinación e publicación das datas de defensa dos TFM