Depósito del título

A solicitude do título realízase  na Administración do centro, a través dos seguintes trámites:

- Pagamento das taxas correspondentes pola emisión do título.

- Achega da seguinte documentación:

  • Fotocopia do D.N.I  vixente (dúas caras).
  • Fotocopia actualizada do Libro de Familia Numerosa (se proceder).
  • Fotocopia de Acreditación Discapacidade (se proceder).
  • Opcional: Para ser notificado da disponibilidade do mesmo será preciso aportar un selo de correos (0,6 euros)

Aclaracions solicitudes de expedicion titulos e certificacions academicas (consultar .pdf

Mais información en Normativa Académica