2016

Reunión do 19 de decembro do 2016

Orde do día

Resumo 

1. Apróbase o proxecto do PAT 2016-2017 (consultar .pdf).
2. Resolución das solicitudes de quinquenios

 

3. Renovación das comisións delegadas de centro para o ano 2016 (ligazón)
4. Renovación dos tribunais de premios extraordinarios, avaliación por compensación e proba de conxunto para o ano 2016
4a) Anovación do tribunal de avaliación por compensación            
              Vogais: Carles Maixé Altés   
                         Isabel Suárez Massa,        
                         José Antonio Novo Peteiro
4b) Anovación do tribunal de proba de conxunto:
              Presidente: D. Rafel García Rodríguez. 
              Secretario: Félix Blázquez Lozano.  
              Vogais: Elena Sánchez de Paz, Susana Iglesias Antelo e Manuel Gómez Suárez.
4c) Anovación do tribunal de premios extraordinarios: Andrés Faiña Medín, Fernando Ruiz Lamas e Manuel Alberto Gómez Suárez

 


Reunión do 9 de decembro do 2016

Orde do día

Resumo 

1. Aprobación da Proposta de Premios Extraordinarios (Anos Académico 2015-2016) (consultar .pdf

Reunión do 20 de xullo do 2016

Orde do día

Resumo 

1. Apróbanse as guías GADU con carácter transitorio, si o departamento non ten problemas cara súa aprobación, noutro caso se delega na Comisión Permanente.
2. Apróbase a memoria de actividades e económica do ano 2015 (consultar .pdf)
3. Apróbanse os calendarios de exames de graos e titulacións para o curso 2016/2017 (ligazón)
4. Apróbase o calendario de defensa de TFGs para o curso 2016/2017 (consultar .pdf)
5. Delégase na Comisión Académica a aprobación do calendario de defensa dos TFMs curso 2016/2017

Reunión do 11 de marzo do 2016

Orde do día

Resumo 

1. Apróbanse os horarios para o curso 2016/2017 (consultar horario .pdf) (consultar resultado sorteo .pdf) (Proposta XF)
2. Acórdase abrir un prazo para solicitar cambios de horario

 

3. Apróbanse os nomeamentos das profesoras Mª Carmen Sánchez Sellero,como coordinadora do Grao en ADE , e Mª Magdalena Rodríguez Fernández, como coordinadora do Grao en Ciencias Empresariais.

Reunión do 26 de febreiro do 2016

Orde do día

Resumo 

1. Acórdase pospoñer a aprobación da acta da Xunta anterior ata a vindeira Xunta de Facultade.Ábrese un prazo dunha semana para que os profesores interesados acheguen os comentarios que consideren oportunos para a súa incorporación na acta.
2. Apróbase a PDA