2017

ACORDO DA XUNTA DE FACULTADE 21 DE DECEMBRO DE 2017:

 • Apróbase o PAT curso 2017/2018.
 • Apróbase a modificación da composición do Comité Técnico para a reforma dos graos da FEE.
 • Apróbase a renovación do tribunal de Premios extraordinarios curso 2017/2018.
 • Acórdase enviar a Reitoría os informes favorables para todos os profesores que solicitaron quinquenio neste curso.

 

ACORDO DA XUNTA DE FACULTADE 29 DE NOVEMBRO DE 2017:

 • Apróbase a declaración de intencións sobre a oferta de graos da Facultade de Economía e Empresa.
 • Apróbase o procedemento para a elaboración dos futuros plans de estudo da FEE con modificacións.
 • Apróbanse os representantes de PDI das Comisións delegadas da Xunta da FEE
 • Apróbase a proposta de Premios extraordinarios de titulacións da FEE curso 2016/2017
 • Apróbase o cambio data de defensa de TFGS sesión setembro curso 2017/2018, a nova data e o venres 14 de setembro de 2017.
 • Apróbase a implantación a partir do 1 de xaneiro de 2018 do sistema simplificado de defensa de TFGs.
 • Apróbase a composición do Comité ambiental da FEE.

 

ACORDO DA XUNTA DE FACULTADE 13/11/2017:

 • Apróbase a proposta de reforma do Regulamento Interno de TFGS da Facultade de Economía e Empresa con modificacións.
 • Apróbase o acordo proposto sobre o número de TFGS que poderán titorizar os membros do PDI e sobre desempeño das funcións dos tribunais.
 • Acórdase ratificar, na próxima Xunta de Facultade, a declaración de intencións sobre a oferta de graos da Facultade de Economía e Empresa e que na mesma inclúase , no primeiro paragrafo, que  se rexeita o proceso seguido para da a coñecer o mapa de titulación dada a ignoración dun grao da FEE.
 • Acórdase solicitar a Reitoría que cambien a redacción que figura na páxina Web da UDC en relación coa información sobre a eliminación da oferta do grao en Ciencias Empresariais.

 

ACORDO DA XUNTA EXTRAORDINARIA DA FACULTADE 11/10/2017:

Apróbase por asentemento o nomeamento dos/as seguintes profesores/as como coordinadores/as das titulacións oficiais impartidas na FEE:

Grao en ADE     María del Carmen Sánchez Sellero
Grao en Economía       Atilano Pena López
Grao en Empresariais       Carmen Socorro Lema Fernández
Mestrado en Banca e Finanzas       Carlos Piñeiro Sánchez
Mestrado en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas       Fernando Ruiz Lamas
Mestrado en Dirección e Administración de Empresas        María Magdalena Rodríguez Fernández

 

 

ACORDO DA XUNTA DE FACULTADE 27/07/2017:

 • Ratifícanse as guías GADU do curso 2017/2018

 

ACORDOS DA XUNTA DE FACULTADE 14/07/2017:

 • Apróbase a reforma do regulamento interno da FEE
 • Apróbase o calendario de exames curso 2017/2018
 • Apróbase o calendario de defensa de TFGs e TFMs curso 2017/2018
 • Apróbase o  parecer  favorable  á  solicitude  de  Mª  Jesús  Freire  Seoane  como profesora emérita

 

ACORDOS DA XUNTA DE FACULTADE 21/06/2017:

 • Apróbase a proposta de Máster interuniversitario (Máster Universitario en Economía)
 • Apróbase a proposta de simultaneidade entre o MUDAE e o Master Universitario de Enxeñería de Camiños Canais e Portos.

 

 

Reunión do 4 de maio do 2017

Orde do día

Resumo 

1. Apróbanse os horarios do curso 2017/2018 e acórdase a súa publicación na WEB e seu envío por correo a través da UADI (consultar .pdf)
2. Acórdase abrir un prazo para solicitar cambios de horarios para o vindeiro curso académico.

 

3.Apróbase o nomeamento do profesor José Antonio Seijas Macías, vicedecano de infraestructuras, como delegado de prevención de riscos laborais. 

Reunión do 17 de marzo do 2017

Orde do día

Resumo 

1. Apróbanse os accesos ás titulacións da FEE para o curso 2017/2018 (consultar .pdf)
2. Apróbase o PDA para o curso 2017/2018 (consultar .pdf)